Snö kan faktiskt betraktas som avfall. Det vi tänker på är självklart inte den vita nysnön som fallit i fjällen utan snö som förorenats i stadsmiljöer och som måste tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Snö som faller på gator och torg blir nämligen förorenad av vägsalt, oljor, tungmetaller och andra ämnen.

Snö i stadsmiljö är ofta förorenad av vägsalt, oljor och tungmetaller.

Snö i stadsmiljö är ofta förorenad av vägsalt, oljor och tungmetaller.

Sådana snömassor kan läggas på en godkänd deponi för att förhindra att föroreningarna sprids, men snörika vintrar kan deponins kapacitet snabbt överskridas. Att använda en deponi längre bort är kanske möjligt, men då ökar både transportkostnaden och miljöpåverkan från lastbilarna. Att dumpa snön i ett vattendrag är tekniskt möjligt och fortfarande förhållandevis vanligt. Enligt miljölagstiftningen är detta emellertid inte tillåtet eftersom föroreningarna kan påverka vattenlevande växter och djur. Dispenser från förbudet är dock vanliga och Stockholm, Göteborg och ett antal andra städer har tidsbegränsade tillstånd att tippa hundratusentals kubikmeter snö i närliggande vattendrag.

Dispenserna går efterhand ut och för många kommuner gäller det nu snabbt att finna en bättre lösning än att dumpa snön i ett vattendrag. Samma problematik finns i Norge och NCC Norge har tillsammans med norska forskare utvecklat en ny metod att smälta och ”avgifta” förorenad snö. Den första anläggningen finns nu på plats i Oslo och NCC vann under 2013 den norska byggnäringens innovationspris för snösmältningsanläggningen som kallas SS ”Terje”.

SS ”Terje” gör jobbet

”Vi har utvecklat en process som borde intressera de nordeuropeiska storstäder som har problem med att hantera stora mängder snö”, berättar Terje Myrhaug, som är chefskonstruktör på norska NCC Construction. ”Vi räknar inte bara med en renare havsbassäng utan även med renare luft och grundvatten i Oslo. Dessutom får vi lägre utsläpp av koldioxid från transporterna av snö. NCC har nu ett avtal med Oslo kommun att under åtta år framåt ta hand om snön som samlas på stadens gater. Snösmältaren SS ”Terje” kan ta hand om all snö som samlas upp i staden och kapaciteten är cirka 500 m3 i timmen”, fortsätter Terje.

Snösmältaren SS ”Terje” ligger på en pråm vid Akers kaj i den norska huvudstaden och processen kan liknas vid en stor mixer:

  • Lastbilen tippar snön från kajen ner till pråmen där större föremål som cyklar och kundvagnar sorteras ut i ett nät. Snön förs därefter vidare till en blandningskammare.
  • Under omrörning finfördelas snön och en viktig faktor i processen är det salta och varma vatten som hämtas från Oslofjorden och som bidrar till att snö och is smälter snabbare. Värme är här ett relativt begrepp och havsvattnet är naturligtvis inte särskilt varmt under vintern men det har högre temperatur än snön. Temperaturen på vattnet som används är aldrig lägre än 4 °C.
  • Smältvattnet leds vidare till en mekanisk tvättanläggning där det renas från grövre föroreningar som oljor, sand och grus. I det sista processteget rinner vattnet genom ett filter som tar bort de mest finfördelade partiklarna. Därefter leds det ut i Oslofjorden och temperaturen är nu cirka tre grader lägre jämfört med det vatten som pumpades in i processen.

”Vi gör regelbundna kemiska analyser av inkommande och utgående vatten för att övervaka reningsprocesserna. Föroreningarna som fastnar i de olika filterstegen tas om hand som farligt avfall”, konstaterar Terje Myrhaug.

Snösmältaren SS ”Terje” ligger på en pråm vid Akers kaj. Foto: NCC Virtual Design & Construction

Snösmältaren SS ”Terje” ligger på en pråm vid Akers kaj. Foto: NCC Virtual Design & Construction

Innovationspris och internationell uppmärksamhet

Det norska innovationspriset delas ut till ett företag, organisation, myndighet eller person som har gjort en särskild insats i form av innovation som rör processer, produkter eller tjänster samt innovation och värdeskapande till nytta för samhället och byggbranschen.

Juryn konstaterar:
”Vinnaren stärker norsk byggtradition. Innovationen är genial och mycket energismart. Den svarar mot tuffa miljökrav både nationellt och lokalt och den är samtidigt effektiv, minskar transportbehovet och möjliggör återanvändning av material. Anläggningen minskar årliga utsläpp av CO2 och damm från hundratals ton snö, och utnyttjar också den stora mängd energi som finns naturligt i havsvatten. Innovationen har fått stor uppmärksamhet utomlands”.

”Det är en ära för NCC att få ta emot detta innovationspris. Vi bidrar till en bättre miljö i Oslo med vår snösmältningsanläggning och får samtidigt effektivt bort snö från gatorna”, avslutar överingenjör Terje Myrhaug.

Artikeln publicerades i december 2013