Under sommaren 2016 återpubliceras några äldre artiklar. Denna publicerades första gången i november 2013.

Tillväxt av bakterier i vatten och på ytor skapar mycket stora problem över hela världen. Detta har resulterat i att olika metoder för bakteriebekämpning tillämpas och det kan exempelvis röra sig om ozonbehandling, bestrålning med UV-ljus samt användning av kemikalier (biocider). Biociderna dödar bakterier och andra mikroorganismer eller hämmar deras tillväxt. Effektiviteten är oftast god, men preparatens baksida är risken för negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

Winova utvecklar antibakteriella produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Winova utvecklar antibakteriella produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Philip Wilhelmsson, som är är biokemist och mikrobiolog, grundade 2006 familjeföretaget Winova. Avsikten var att utveckla och kommersialisera antibakteriella produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt. ”Vi hade först fokus på skonsamma kemiska metoder för vattenbehandling i industriella system, exempelvis att förhindra tillväxten av mikroorganismer i vattnet i kyltorn. Det visade sig att samma teknik kan användas för desinfektion av händer och ytor och vi utvecklade därför ett sortiment av konsumentprodukter och produkter för sjukhus och vårdinrättningar. Konsumentprodukterna samlar vi under varumärket Hygiene of Sweden® och vi har nu etablerat oss i Indien med vår variant av grön kemi”, berättar Philip.

Vattenbehandling på nytt sätt

”Ser vi på behandling av vatten är Winovas antibakteriella produkt ganska unik. Den fungerar som en biocid men har helt andra egenskaper ur miljösynpunkt än de traditionella biociderna”, konstaterar Philip Wilhelmsson. ”Produkten är inte klassad som miljö- eller hälsofarlig och behöver därför inte förses med varningssymboler. Den är faktiskt tillåten att använda i dricksvatten. En annan fördel är att den kan användas i kombination med de vanligaste biociderna som används för bakteriebekämpning i vattensystem. Detta medför att användningen av miljöfarliga kemikalier kan minskas”, fortsätter Philip.

Bakteriebekämpning av ett kyltorn, en vattentank eller ett helt vattensystem kan exempelvis gå till på följande sätt:

  • Med hjälp av en portabel mätutrustning undersöker Winova vattensystemet och bestämmer de totala halterna av mikroorganismer. Metoden bygger på att de levande organismernas energiomsättning bestäms genom mätning av halten cATP. Detta energibärande ämne finns nämligen bara i levande celler, vilket medför att risken för att dött organiskt material inkluderas i mätningen. Analysen ligger till grund för de kommande stegen i vattenbehandlingen.
  • Normalt sker rengöringen av vattensystemet och bakteriebekämpningen i ett antal steg och innan behandlingen genomförs töms systemet på vatten.
  • Med hjälp av en speciell utrustning skapas en aerosol – en dimma av mikroskopiska vätskepartiklar – som innehåller den aktiva antibakteriella substansen. Aerosolen når ytorna i vattensystemet och minskar koncentrationen av mikroorganismer och skapar därmed i ett första steg en säker arbetsmiljö.
  • Winova använder sig av en ”intelligent biocid” som består av en avancerad polymerstruktur som utgör matris (fästpunkter/ryggrad) för olika typer av biocider. Polymeren är inert och hydrofobisk (vattenavstötande) och fastnar lätt på hårda ytor och organiskt material. De hydrofobiska egenskaperna bidrar till att de bakteriedödande ämnena som är förankrade till polymeren får en långsiktig effekt vilket motverkar uppbyggnaden av biofilm.
  • Därefter tvättas ytorna rena från organiskt material och biofilm med hjälp av ett rengöringsmedel. I ett följande reningssteg används organiska syror och processen avlutas med att vattensystemet ännu en gång utsätts för den antimikrobiella aerosolen. Den intelligenta biociden fäster nu på systemets ytor och förhindrar tillväxten av mikroorgan-ismer. Efter detta kan mikroorganismerna normalt hållas i schack med Winovas preparat, dvs en kombination av låga halter biocider eller andra bekämpningsmetoder.

”Vår metod för vattenbehandling ger flera positiva effekter. Den eliminerar bakterier, tvättar rent, har långtidsverkan, bildar inte miljöfarliga restprodukter och minskar användningen av traditionella biocider. Vi ser också att metoden ur energisynpunkt är effektivare än exempelvis ozonering eller UV-behandling”, säger Philip Wilhelmsson.

”Det som dessutom är intressant är att vår teknik kan användas för desinficering av hud och ytor. Något som är av stort värde både i hemmet och sjukvården. Den traditionella handspriten ger ju bara effekt under den tid alkoholen finns kvar på ytan. Det är tyvärr ganska vanligt att människor får besvär av alltför flitig användning av handsprit”, konsta-terar Philip.

Handskum med bakteriedödande effekt

Den intelligenta biociden finns i ett handskum som kallas Bacteria Shield och som enligt Winova eliminerar 99,999 procent av de sjukdomsalstrande bakterierna, samt ger ett långvarigt skydd. Produkten har bland annat använts av det svenska skidlandslaget under två år och det visade sig att skidlöparna slapp de problem med sprickor i huden som tidigare var vanliga då man använde handsprit. Problem som förvärrades genom den dagliga användningen av skidhandskar. Skidlandslaget använder sig också av Winovas metod med att spruta in en bakteriedödande aerosol i lokaler där man ska vistas, exempelvis bussen eller hotellrummet. Även det nyöppnade babyhotellet vid sjukhuset i Malmö kommer att använda sig av den bakteriedödande aerosolen för att förhindra spridningen av bakterier som orsakar ”sjukhussjukan” (MSRA).

”Intresset för handskum och andra produkter inom Hygien of Sweden är stort i Indien”, berättar Philip. Vi har här en indisk affärspartner som hjälper oss med att fylla produkterna på förpackningar, distribution, lagerhållning och laboratorietester.

Den polymerbaserade biociden i Winovas produkter har positiv inverkan på klorhalten i t.ex. en swimmingpool

Den polymerbaserade biociden i Winovas produkter har positiv inverkan på klorhalten i t.ex. en swimmingpool

Lägre klorhalt i poolen

Det svenska Tillväxtverket har visat intresse för den miljöanpassade tekniken för bekämpning av mikroorganismer i vattensystem. Det har nämligen visat sig att den polymerbaserade biociden har positiv inverkan på klorhalten i en swimmingpool eller ett spa. Genom att minska kloranvändningen – utan att samtidigt öka riskerna för bakterieinfektioner – kan de negativa konsekvenserna av klorerat vatten reduceras. Det rör sig bland annat om lukt, blekande effekt samt riskerna för hudallergier och astma hos barn. Nyligen fick Winova anslag från Tillväxtverket för att utveckla tekniken för att reducera de negativa effekterna av kloranvändning.

”Vi har gjort flera tester av metoden i pooler i Thailand och Indien och sett bra resultat. Nu ska vi arbeta vidare med att förfina processen och stödet från Tillväxtverket stimulerar detta arbete. Detta är en produkt med stor potential på världsmarknaden”, avslutar Philip Wilhelmsson.

Artikeln publicerades i augusti 2013