Eldrivna kompressorer värmer industrilokalerna

Inom industrin drivs många processer och verktyg av tryckluft som gör det möjligt att pressa, borra, spraya, pumpa eller kontrollera avancerade produktionsmaskiner. Industrin använder en betydande mängd energi till tryckluftssystem, i vissa fall upp till 10 % av den totala energiförbrukningen.

Tyvärr innebär trycksättningen av luft att energi går till spillo i form av värmeförluster. Atlas Copco har lösningen i form av en kompressor som kan återvinna 100 % av den insatsenergi som behövs för kompressordriften.

Värme går till spillo inom industrin

Tryckluft av rätt kvalitet och rätt tryck skapas i industrin genom att eldrivna kompressorer trycksätter luft i stor skala. De flesta som handpumpat en cykel har säkert känt att värme bildas då luften trycks in i däcken, och precis som då vi pumpar våra cyklar avges värme från kompressorer inom industrin till omgivningarna. Skillnaden är att inom industrin avgår värme i mycket större skala. Det innebär att stora mängder energi går förlorad till ingen nytta. Samtidigt finns det inom många industrier ett uppvärmningsbehov för lokaler och ibland också ett behov av varmvatten och ånga till processerna. I dagsläget sker denna uppvärmning i många fall med hjälp av externa energibärare, exempelvis el. Det finns alltså både en värmeförlust och ett värmebehov i olika delar av många industrier.

För att minska energiförlusterna har det svenska företaget Atlas Copco arbetat fram en kompressortyp som gör att insatsenergin som krävs för driften kan återanvändas i form av värme. Adam Airosto är VD för kompressorområdet i Skandinavien och berättar om dessa vattenkylda, oljefria och varvtalsstyrda kompressorer.

Värme till uppvärmning eller ånga

Värmen som bildas då de eldrivna kompressorerna arbetar kyls bort med hjälp av ett kylmedium, som i detta fall är vatten. Kylvattnet från kompressorn passerar en värmeväxlare som ger varmvatten. Atlas Copco är unika ifråga om de höga vattentemperaturer som deras kompressorer kan leverera: Normalt sett kring 90⁰ C och för större kompressorer ända upp till 95⁰ C. Det varma vattnet kan sedan användas på plats eller transporteras dit det gör mest nytta genom isolerade rörsystem.

Värmen från kompressorerna används oftast till uppvärmning av lokaler eller till förvärmning av processvatten. Uppvärmningsbehovet är störst i kalla klimat, såsom här i norra Europa. Därför är det här som Atlas Copco har traditionellt lagt stor vikt vid arbetet med värmeåtervinning, vilket har gjort Sverige världsledande inom området. I resten av Europa är inte behovet av uppvärmning lika stort, men däremot finns ofta ett behov av varmvatten eller ånga till olika processer.

Adam påpekar att det är svårt för industrin att hela året nyttja den värmeenergi som kan återvinnas eftersom värmebehovet minskar under sommaren. Det primära är därför alltid är att stoppa in så lite energi som möjligt i komprimeringsprocessen och genom varvtalsreglering, utformning och design kan energin som krävs minimeras. Traditionellt sett utnyttjas kompressorernas maximala leveransmängd endast en del av driftstiden. Varvtalsregleringen används för att styra hur mycket tryckluft som bildas, så att produktionen möter behovet inom företaget. Dessutom minskar ljudnivån genom varvtalsregleringen, vilket också påverkar arbetsmiljön positivt.

Unik svanenmärkning

Tack vare sina unika egenskaper har dessa kompressorer som de första i världen certifierats för ”noll nettoenergiförbrukning” av den tyska tekniska inspektionsmyndigheten TÜV. Myndigheten är en oberoende internationell organisation som specialiserat sig på att utvärdera teknikens säkerhet och kvalitet, och certifieringen innebär att kompressorn under vissa driftförhållanden kan återvinna all insatsenergi.

Atlas Copco kan också stoltsera med att vara det enda företag som fått en ”Svanen”-märkt tryckluftskompressor. Kraven för att få märkningen är kombinationen av egenskaper som gör konceptet så unikt: Varvtalsreglering, att kompressorn är förberedd för energiåtervinning och att tekniken är helt oljefri. Den oljefria tekniken gör att tryckluften och kondensvattnet är helt oljefria, vilket i sig är en miljönytta och väldigt viktigt i vissa typer av industrier såsom livsmedelsindustrin.

De olika certifieringarna har varit betydelsefulla eftersom miljön och energi är ett stort fokusområde idag och säkert kommer att växa sig ännu större i framtiden, menar Adam. ”Visst påverkar det hur andra ser på oss, men också hur vi ser oss själva. Internt ser vi med stolthet på det arbete vi gör och de produkter vi utvecklar, och släpper inga produkter till marknaden utan att veta att de är de mest effektiva som finns”.

Enligt Adam är det hos kunden miljöarbetet måste ske när det gäller kompressorer, eftersom 99 % av totala miljöpåverkan under en kompressors livscykel från produktutveckling till skrotning kommer från användarledet. Den största miljöpåverkan kommer alltså inte från utvinning av material eller tillverkning, utan vid användning. Är det någonstans vi ska lägga kraft så är det därför hos kunden, säger Adam. Han avslutar med att berätta om kunder som använder sig av denna typ av kompressorer och själva mätt upp 100 % återvinning av energin. ”Det är positivt och roligt att se att kunderna själva kan se att det vi certifierats för verkligen stämmer”.

Artikeln publicerad i maj 2011