Sopsugsystemet transporterar soporna under marken

För många av oss är hanteringen av hushållsavfallet en högsta grad praktisk uppgift. Vi sorterar, förpackar och bär i väg soppåsarna till soptunnan. Tidigt på morgonen kommer renhållningsbilen och tömmer tunnorna och det är inte ovanligt att man vaknar av bullret från fordonet och skramlet då tunnorna töms. Visst blir bilarna allt renare och tystare, men det går åt många transporter för att ta hand om avfallet i våra tätorter. Man kan faktiskt konstatera att metoderna för uppsamling och borttransport av avfall sker i princip på samma manuella sätt som för 100 år sedan.

Det finns andra tekniska lösningar och det svenska företaget Envac är världsledande inom automatiserade avfallsinsamlingssystem. Grundidén är att avfallet transporteras i slutna rörsystem under mark vilket bland annat medför att antalet avfallstransporter på gatorna minskar. Vi kan här tala om ett vakuumsystem eller ett ”sopsugsystem”.

Ett slutet system för avfall
Låt oss anta att huset du bor i ansluts till ett vakuumsystem för avfall. Du får naturligtvis fortsätta med att sortera och förpacka hushållsavfallet. Skillnaden är att du slänger dina källsorterade soppåsar i ett antal olika inkast som alla är förbundna med ett underjordiskt rörsystem.

Rörsystemet består av ett antal insamlingsställen vilka är sammanfogade till ett nätverk. När du kastar avfallet lagras detta tillfälligt i ett schakt ovanpå en stängd lagringsventil. Vid regelbundna tidsintervall töms schaktet och avfallet transporteras till en mottagningsstation. Så här går det till: Ett styrsystem startar fläktar och genom detta uppstår starkt undertryck (vakuum) i rörsystemet. En ventil öppnas för att släppa in transportluft i rörsystemet. En efter en öppnas lagringsventilerna under varje schakt och avfallspåsarna faller ner i det horisontella rörsystemet och sugs iväg till mottagningsstationen. I mottagningsstationen passerar din soppåse genom en avskiljningsutrustning (cyklon) och påsen faller ner i en komprimator. Transportluften susar genom cyklonen och renas via olika filter. I komprimatorn pressas påsen samman med annat avfall och hamnar i en försluten container. När containern är full hämtas den av en lastbil och transporteras till en anläggning för återvinning, förbränning, kompostering eller deponering.

Rätt sak hamnar på rätt plats

Hur hamnar det avfall som du noggrant sorterat på rätt ställe i rörsystemet? Det bygger självklart på att du stoppar påsen i rätt sopnedkast. Vid insamling av källsorterat avfall finns det ett nedkast för varje typ av avfall och mottagningsstationen finns det olika containrar för varje avfallsfraktion. Styrsystemet leder med hjälp av en växlingsventil varje avfallsfraktion till rätt container. Avfallssystemet är slutet vilket gör att du slipper soprum med obehaglig lukt och nedsmutsning eller sopcontainrar på gatan. Ingen behöver komma i kontakt med sopsäckar eller kärl.

Automatiska system kan installeras nya och gamla stadskärnor

Vid planeringen av en ny stadskärna finns det goda möjligheter att på ett tidigt stadium ta hänsyn till avfallshanteringen. Ett underjordiskt automatiskt system frigör mark, förbättrar hygien och komfort för de boende samt gör att vägtransporten av avfall inne i stadskärnan minskar.

En gammal stadskärna är en utmaning för alla som hämtar upp och transporterar bort avfall. Ringlande och trånga gator som inte passar för sopbilar och begränsat utrymme för fastighetsägarna att ordna för källsortering, är några exempel på problem. Mycket kan vinnas på om avfallet kan samlas upp och transporteras i ett system som döljer sig under markytan.

Många olika användningsområden
Förutom ovanstående stationära system för avfallshantering kan principen med vakuum i ett rörsystem tillämpas i många olika sammanhang. Här följer några exempel:
Mobilt system – Du kastar avfallspåsen i ett nedkast som kan vara placerat inomhus eller utomhus. Påsen lagras tillfälligt i en sluten lagringstank. Lagringstankarna binds ihop med dockningspunkter via ett rörnät. Dockningspunkterna placeras på lämpliga ställen, exempelvis för att undvika att lastbilen som hämtar avfallet inte behöver köra in i på gårdar. Systemet dimensioneras för att tömmas vid fastställda intervall. Precis som i det stationära systemet komprimeras avfallet och luften filtreras så den blir renad från partiklar och lukt.

MaxiVac – Detta är ett system för hantering, transport och lagring av matavfall. Systemet är uppbyggt för större cateringkök som är i drift dygnet runt. Sådana kök är vanliga på flygplatser och här gäller det snabbt att kunna ta hand om både stora mängder avfall som kommer in från flygplanen och avfall som uppstår i köket. Principen för systemet är att:

  • Avfallet slängs i inkast som är utformade för de olika arbetsmomenten i köket. Det vanligaste är att brickorna körs på ett transportband och att avfallet automatiskt sugs bort eller töms manuellt i ett inkast.
  • Inkasten är kopplade till soprummet genom ett slutet rörsystem. Avfallet sugs i rören med hjälp av vakuum till en avfallsavskiljare och dumpas sedan i en container.

Andra exempel på tillämpningsområden vakuumsystem är kontor, sjukhus och flygplatser.

Artikeln publicerad i januari 2009