Korroderat rör

”Wareneffekten är ett koncept för vätskebehandling som ger skydd mot korrosion, mikroorganismer, beläggningar, syre och koldioxid”.

”Wareneffekten har i sågverk visat sig kunna ge upp till 25 procent minskad energianvändning i pannkretsen till virkestorkarna. Vi har uppnått liknande besparingar bland annat i ångpanneanläggningar, kraftverk och rökgaskondensationsanläggningar”, konstaterar Anders Larsson som är VD för miljöteknikföretaget Waren International. ”Det gäller att uppnå Waren-effekten och behålla den!”.

Är då Wareneffekten något magiskt trolleritrix? ”Trolleri är det knappast frågan om utan det gäller att arbeta systematiskt med rätt vätskekemi för att förhindra korrosion och läckor. Så fort man fyller på vatten i en energi- och klimatteknisk anläggning börjar rören nämligen att korrodera. Något som ger sämre energiprestanda och beläggningar i systemet. Detta ökar kostnaderna för service och underhåll”, fortsätter Anders. ”Wareneffekten är alltså ett koncept för vätskebehandling som ger skydd mot korrosion, mikroorganismer, beläggningar, syre och koldioxid”.

Rätt vätskekemi är nyckeln

Anders visar tre glasflaskor som innehåller vatten och stålull (järn) och i den första flaskan har vattnet fått påverka stålullen under ett år. Korrosionen är betydande och vätskan är helt brun av rost. Den andra flaskan har bara stått i ett dygn men där redan har korrosionen inletts. I den tredje flaskan har Waren behandlat vattnet innan stålullen placerades i vätskan. Här är vattnet fortfarande helt klart. ”Du kan tänka dig hur korrosionen påverkar rören och de system som kommer i kontakt med det bruna vattnet. Genom en enkel behandling av vattnet kan du spara stora summor pengar genom att systemet blir energieffektivt, men också genom minskat underhåll”, berättar Anders Larsson.

”Med utförliga analyser av vätskorna i systemet kan vi fastställa anläggningens kondition. Det som bland annat händer är att frysskyddsmedlet (olika glykoler) bryts ner till syror och koldioxid, något som gör systemet ineffektivt. Lägg till korrosion, mögel och bakterier och systemet använder kanske mer energi än det återvinner. Den galopperande korrosionen bildar stora mängder partiklar och slam som – långt innan det går hål på systemen – ger igensättningar och blockerar ventiler så att styr- och reglersystemen sätts ur spel. Vår metod förhindrar korrosion och beläggningar samt löser upp redan bildade beläggningar i pannor, rör, värmeväxlare och kylanläggningar”.

I praktiken uppstår Wareneffekten genom att flera steg genomförs:

  • warenanläggning

    ”Vår metod förhindrar korrosion och beläggningar samt löser upp redan bildade beläggningar i pannor, rör, värmeväxlare och kylanläggningar”.

    Kartläggning och analys. Samtliga komponenter i energianläggningen gås igenom och riskvärderingen baseras på en vätskeanalys. Vätskeanalysen görs av Warens kemister eller av fristående laborartorier.

  • Färdplan. När genomgången av statusen är klar utformas förslag på åtgärder. Här rör det sig om risk för korrosion, men också att identifiera de mest kostnadseffektiva åtgärderna för energieffektivisering.
  • Behandling. Denna kan omfatta allt från rengöring på plats av värmeväxlare till kompletta systembehandlingar på exempelvis vattenburna system, eller system med olika typer av frysskyddsmedia.
  • Uppföljning.
  • Warencertifikat. Efter att ha uppnått Wareneffekten kan kunden välja att certifiera anläggningen. Certifikatet är ett sätt att behålla Wareneffekten under lång tid.

Bättre skydd med egenutvecklad glykol

Under 2014 presenterade bolaget produktserien Warengy. ”I den nya serien ingår produkterna Warengy ETA och Warengy PPA. De har mycket hög skyddsfaktor mot korrosion och bakterier och de kemiska beståndsdelarna utgörs monoetylen- respektive polypropylenglykol”, berättar Anders.

”Ur miljösynpunkt är produkten Waren BioTransfer av särskilt intresse. Den tillverkas uteslutande av förnybar råvara (biobaserad propan-1,3-diol) och vid produktionsprocessen är energiförbrukningen cirka 40 procent lägre jämfört med glykoler som tillverkas från fossil råvara. Produkten har också flera fysiska och kemiska fördelar såsom låg viskositet, ökat frysskydd vid högre koncentrationer och hög termisk stabilitet. De nya produkterna har genomgått noggranna tester enligt ASTM D1384-05 industristandard på ett brett spektrum av olika material. De presterar ypperligt i testerna med metallförluster långt under gränsvärdena”, avslutar Anders Larsson.

Artikeln Publicerad i Mars 2015