Energieffektiviteten är 20–30 procent högre än i konventionella motorer och får därmed ha beteckningen ”Premium efficiency”.

Det är svårt att gradera vikten av olika miljöproblem. Många är dock överens om att högt på agendan ligger effektiv energianvändning, minskad klimatpåverkan, samt tillgång till rent vatten och effektiv avloppsvattenhantering. Låt oss därför granska en svensk avloppspump som genom sin goda verkningsgrad bidrar till förbättringar inom dessa områden.

Energislukande elektriska motorer

I runda tal säljs det 30 miljoner nya elektriska motorer varje år som används för industriella ändamål. Motorerna driver fläktar, pumpar vatten, genererar tryckluft, förflyttar material och mycket annat. Samtidigt finns det redan runt 300 miljoner elektriska motorer som används i industrin. Uppskattningsvis svarar alla dessa elektriska motorer för 40 procent av den globala elförbrukningen. Ser man på motorns livscykelkostnad står energin för mer än 95 procent av kostnaden.

Under de senaste decennierna har motorteknologin utvecklats och energieffektiva produkter finns tillgängliga för olika tillämpningsområden. Motorerna klassificeras enligt olika effektivitetsnivåer och de mest energieffektiva brukar ha beteckningen ”Premium efficiency” och det finns en standard (IE3) som definierar kraven på en sådan motor. Energieffektiviteten är 20 – 30 procent högre än i konventionella motorer och det finns därför en betydande potential att spara energi, minska energikostnaden och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Investeringar i vattenrening och avloppshantering

Vad det gäller vattenrening och avloppshantering händer det mycket i världen. Nya regelverk och miljöstandarder, samt infrastrukturinvesteringar, är viktiga drivkrafter i länder som redan har tillfredsställande vattenrening och avloppshantering. Detta gäller framförallt Europa och Nordamerika och här handlar det framförallt om uppgraderingar av befintliga reningsverk och pumpstationer. I USA ökar även behovet av ombyggnad av avloppsstamnäten för att separera dagvatten från avloppsvatten på grund av ökade krav från miljömyndigheterna.

På det globala planet har vattenvårdsfrågorna blivit allt viktigare och kraven på en fungerande infrastruktur för vatten och avlopp ökar. Detta gäller både under normala förhållanden och i samband med extrema vädersituationer. Även urbaniseringen gör att det i många länder krävs betydande investeringar i vattenrening, avloppsrening och ledningsnät. I tillväxtländer som exempelvis Kina är investeringarna och nybyggnationen av ny infrastruktur för avloppshantering mycket stor. Gemensamt för samtliga marknader är att kraven på energieffektivitet i pumpar och andra utrustningar har blivit alltmer krävande.

Många krav på avloppspumpar

Urbaniseringen förutsätter betydande investeringar i vattenrening, avloppsrening och ledningsnät.

Ett tillämpningsområde för elektriska motorer är att driva avloppspumpar. Avloppsvatten är inte vilken vätska som helst. Pumpningen kan liknas vid att hantera slipvätskor som innehåller en hög andel slam och andra fasta partiklar i en tillämpning där det krävs regelbundna stopp och starter. Detta gör att kullager och motorer i utrustningen utsätts för hög belastning, stort slitage och dålig kylning. De krav som ställs på pumpen är därför höga och gäller exempelvis motorns verkningsgrad, den hydrauliska verkningsgraden, livslängden, samt drifts- och underhållskostnaden. När man talar om energiförbrukningen för en pump måste beräkningarna alltid utgå från pumpens totala verkningsgrad, dvs. den sammanlagda verkningsgraden för hydrauliken och motorn. För att uppnå bästa möjliga resultat måste båda verkningsgraderna optimeras.

Under varumärket ABS säljer det svenska företaget Cardo lösningar för transport och rening av avloppsvatten. Under konceptet ABS EffeX lanseras deras mest högeffektiva produkter varav ABS XFP pumpen är världens första dränkbara pumpar med högeffektiva (IE3) motorer. ABS XFP serien har också förbättrad hydraulik och driftssäkerhet. Ett flertal pumpar har redan varit i provdrift vid olika pumpanläggningar i Europa och pumparna har överträffat de krav som finns på både driftsäkerhet och energiförbrukning, en kombination som historiskt har varit svår att uppnå. Utöver EU:s krav på sänkt energiförbrukning har även andra länders kommande lagstiftning beaktats under utvecklingsarbetet.

”Behovet av sänkt energiförbrukning står högt på agendan för många verksamheter och vattenrening är inget undantag. Vi är först i världen med att introducera en serie dränkbara pumpar med högeffektiva motorer som tar hänsyn till ökat miljöfokus och framtida lagkrav. Jag ser med spänning fram emot utvecklingen för våra ABS EffeX produkter”, konstaterar Peter Aru, Cardos VD och koncernchef.

Permamentmagnetmotorer

Under ABS EffeX har man även lanserat världens första dränkbara mixer driven av en permanentmagnetmotor; ABS XRW. Permanentmagnetmotoror har funnits på marknaden i omkring 20 år, men det är under senare år som lägre priser på komponenter och bättre teknik har gjort dem attraktiva för olika tillämpningar. Det finns många fördelar med permanentmagnetmotorer i jämförelse med konventionella asynkronmotorer som drivs med växelriktare. Trots att motorerna har en högre anskaffningskostnad medför deras höga verkningsgrad och låga energiförbrukning att man snabbt får avkastning på investeringen.

Inom de närmaste åren blir det i många länder obligatoriskt att använda Premium efficiency-motorer i pumpar och annan utrustning. Lagstiftningen införs för att minska energiförbrukning, energikostnader och utsläpp av klimatpåverkande gaser.

Artikeln publicerad i januari 2011