Deep Green är en undervattensurfande och bottenförankrad drake som är försedd med en elgenerator. Draken rör sig snabbt i en bana som är formad som en åtta och producerar el från långsamma havsströmmar och tidvatten. Den har under några år testats i havet utanför Nordirland och resultaten visar att det är kostnadseffektivt att generera el med den nya tekniken.

”Deep Green har fått stor uppmärksamhet och under 2014 vann Minesto det internationella priset WWL Orcelle Award. Priset delas ut av den innovationsinriktade organisationen

Ocean Exchange med syftet att lyfta fram de bästa lösningarna på världsproblemen. Den brittiska tidskriften Power Technology rankade nyligen Deep Green som en av världens sex mest lovande gröna tekniker för energiproduktion”, säger Anders Jansson, som är vd för Minesto.

Tekniken oberoende av väder och vind

”Tanken på att utnyttja energipotentialen i havsvattenströmmar är inte ny. Tidvatten och strömmar är mycket energirika och strömmande vatten innehåller 800 gånger mer energi än vind. De är dessutom förutsägbara, tillförlitliga och oupphörliga och finns i alla världsdelar. Hitintills har man

1

fokuserat på områden med starka tidvattensströmmar då de innehåller mer energi än svaga strömmar”, förklarar Anders Jansson.

”Att bedriva verksamhet i områden med starkt strömmande vatten är förenat med stora kostnader och andra problem. Det ställer krav på stora och tunga kraftverk och det är svårt att arbeta i sådana vatten. Dessutom har människor historiskt undvikit att bosätta sig i sådana områden då fiske och sjöfart ansetts för farligt. Väljer man ett sådant område räcker det inte med att utveckla stora kraftverk. Man måste dessutom bygga upp en ny och kostsam infrastruktur för att transportera elen hela vägen till konsumenterna”, fortsätter Anders.

”Med sådana förutsättningar är det svårt att utvinna energi ur havet till en rimlig kostnad. I vårt koncept har vi valt att vända på steken och utveckla alternativ teknik som är lätt, billig och som kan etableras på platser som ligger i närheten av existerande infrastruktur för distribution av el. En annan positiv förutsättning som gynnar Deep Green är att havsvattenströmmar och tidvatten nästan alltid är helt förutsägbara. Detta gör att Minestos teknik blir oberoende av nyckfulla väderförhållanden”.

Långsamma vattenströmmar

Deep Green-konceptet uppfanns 2004 av ingenjören Magnus Landberg på flygplanstillverkaren Saab. Deep Green består av en undervattensdrake (vinge) med en turbin och en nacell som innehåller kraftuttagssystemen och olika styrsystem. Med hjälp 2av roder, ett servosystem och ett styrsystem styrs draken i en förutbestämd bana. En förtöjningslina kopplar den till en till ett fundament på havsbotten eller till flytande bojar.

Deep Green konverterar förnybar energi från tidvattens- och havsströmmar till elektricitet genom en ny princip som liknar rörelserna hos en drake som flyger i vinden. När vattenströmmen träffar draken skapas en lyftkraft. Eftersom draken sitter fast via en förankringslina och kontrolleras av ett roder styrs den i en önskad bana. Metoden ökar flödets hastighet in i turbinen med omkring tio gånger jämfört med tidvattenströmmens egen hastighet. Det är samma princip som gör att en segelbåt kan segla snabbare än vad vinden blåser. Den utvunna elektriciteten exporteras till en transformatorstation på land som anpassar elen till elnätsstandarder. Den rena växelströmmen leds sedan in i en sista transformator som är kopplad till elnätet.

Deep Green-enheterna installeras i kraftparker vars utformning varierar, bland annat beroende på avståndet till kusten, djupet och havsbottenegenskaperna. En typisk tidvattenpark består av 100 enheter som levererar el till 33 000 hushåll.

Teknikförsprång

”Vi har möjlighet till ett försprång på mer än hälften av den globala tidvattensmarknaden och erbjuder den mest lämpliga tekniken för energi ur havsströmmar. Fokus för kommersialisering och lansering ligger på att först installera och ta i bruk ett fullskaligt kraftverk (DeepGreen 500) vid Holyhead Deep i norra Wales och därefter gå vidare till en 10 MW-anläggning. Vår teknologi är innovativ, kostnadseffektiv har imponerande verkningsgrad. Efterfrågan på förnybar energi ökar och vi vet att vi har utvecklat ett koncept som verkligen kan göra skillnad. Om frågan är när detta händer är svaret snart.” avslutar Anders Jansson.

Artikeln publicerades i februari 2016.