Transportsektorn står för 13 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. I Sverige är siffran än högre; inrikes transporter står för mer än 30 procent av de svenska utsläppen. Det gör att jakten på miljövänliga bränslen är en central del i kampen mot utsläppen av växthusgaser och klimatförändringarna. Strävan efter att producera koldioxidneutrala bränslen är fortgående, och en stor mängd olika tekniker testas.

Koldioxid från atmosfären kan bli miljövänlig bensin

Det finns ett antal olika forskningsprojekt som strävar efter att utvinna konstgjord och koldioxidneutral bensin från den koldioxid som finns i atmosfären. Det finns olika lösningar på exakt hur detta ska ske, men principerna är likaratade. Tanken är att vatten och koldioxid, med hjälp av el, kan omvandlas till kolmonoxid och vätgas, som sen via katalysatorer kan omvandlas till en mängd olika kolvätebaserade bränslen.

Kan framtidens bensin vara koldioxidneutral?

Genom så kallad elektrolys kan vattenmolekylen H2O delas upp i H2 (väte) och O (syre). För att få koldioxid, CO2, att bli kolmonoxid kan man öka gasens temperatur till 2400 grader, då reaktionen sker naturligt. Forskare vid Sandia National Laboratories har dock utvecklat en metod där reaktionen sker vid lägre temperaturer. Genom att använda koncentrerat solljus värms roterande keramiska ringar, av materialet Fe3O4, upp till 1500 grader. Vid sådana temperaturer försvinner syre och materialet i ringarna reduceras till FeO.

Ringarna förs sedan in i ett rum med med lägre temperaturer innehållandes CO2. När ringarna kyls ned tar de syre från den omgivande koldioxiden, och kvar blir då kolmonoxid. Processen kan upprepas med samma ringar om och om igen, varvid en kontinuerlig konvertering från koldioxid till kolmonoxid skapas.

Uppsamling vid fabriker

För att få tillgång till ett kontinuerligt flöde av koldioxid att använda i reaktionen verkar det mest ekonomiskt att placera omvandlingsanläggningen i anslutning till kraftverk som släpper ut koldioxid. På så vis renas fabrikens utsläpp, samtidigt som man får insatsvaror till en ny produkt. Tekniken har dock potential att inte bara minska och fördröja utsläpp av koldioxid. Kombinerat med teknik för infångning av koldioxid som redan finns i atmosfären skulle ett helt koldioxidneutralt system kunna skapas.

Infrastrukturen finns redan

En fördel med tekniken är att resultatet, bensin, kan transporteras i redan existerande infrastruktur. Många andra potentiella lösningar på utsläppsproblematiken inom fordonssektorn står inför problemet att de kräver enorma infrastruktursatsningar för att kunna bli ekonomiskt hållbara. System för transport och försäljning av bensin finns dock redan. På så vis kan den solenergi- och koldioxidbaserade bensinen gradvis växlas in i logistiksystemet utan ytterligare investeringar.

Miljövänligt men dyrt?

Används förnyelsebar energi i processen blir den resulterande bensinen koldioxidneutral, en attraktiv egenskap i tider när jakten på utsläppsminskningar är intensiv. För att bränslet ska bli ekonomiskt hållbart krävs dock att oljepriset fortsätter öka. Beräkningar tyder på att bränslet skulle vara lönsamt om råoljepriset är över 80 euro per fat, en nivå som nåtts under perioder under 2011.

En potentiell nackdel med processen är att den kräver än mer förnyelsebar energi för att producera bränslet i fråga. Att bygga ut de förnyelsebara energikällorna i adekvat takt är svårt i en miljö med ständigt ökande efterfrågan på energi. En utmaning är också att minimera energiförlusterna i processen, så att man får ut så mycket bränsle som möjligt för så lite insatsenergi som möjligt.

Visionen om koldioxidneutral bensin är dock så attraktiv att utvecklingsprojekten lär fortsätta. Och lyckas man minska kostnaderna och öka effektiviteten i systemet kan framtiden bilar möjligen tankas med helt miljövänlig bensin.

Artikeln publicerad november 2011