Köttproduktion står för 18 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Majoriteten av dessa utsläpp kommer från skogsavverkning för att göra plats för betesmark, och svensk köttproduktion släpper ut klart mindre växthusgaser än sina internationella konkurrenter. Men köttproduktionen är och förblir en del av klimatutmaningen. Kött odlat i laboratorium kan minska utsläppen.

Snart kan köttproduktion ske i laboratorium, snarare än på ängar.

Köttets del i klimatutmaningen

Köttproduktion står för 18 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Det är mer än världens bilar och flygplan tillsammans. Majoriteten av dessa utsläpp kommer från avskogning som sker för att anlägga betesmark. Men djuren producerar också en stor mängd metan; en växthusgas som är många gånger mer potent än koldioxid.

I Sverige ser situationen annorlunda ut. Här står jordbruket som helhet för cirka 13-16 procent av utsläppen. I den siffran återfinns all jordbruksproduktion, inte bara köttproduktion. Dessutom bidrar idisslarna i många fall till att också skapa positiva värden, som biologisk mångfald. I Sverige är alltså köttkonsumtion inte en lika stor del av klimatutmaningen som den är globalt, men i takt med att allt fler människor äter allt mer kött kan innovationer krävas för att göra köttproduktionen mer hållbar.

Laboratorieodlat kött kan vara lösningen

Den enklaste och mest intuitiva lösningen på problemet med utsläpp från köttproduktion är att helt enkelt äta mindre kött. Att styra om konsumtionen är dock svårt, och det råder delade meningar om huruvida det är önskvärt. I takt med att människor blir rikare tenderar de också att vilja äta mer kött. Det finns starka globala trender som pekar på att efterfrågan på kött kommer att fortsätta öka.

En alternativ lösningsmetod är frånkoppla konsumtionen från de problem som produktionen medför. Men hur ska man kunna konsumera kött utan att produktionen ger upphov till utsläpp av växthusgaser? Forskare hoppas att framtidens kött kan odlas i laboratorier i stället för att komma från slaktdjur.

Potentiell minskning av utsläppen

Den stora vinsten med att odla kött i labb är att man slipper de utsläpp av metan som djuren ger upphov till. Dessutom behöver inte skog avverkas för att bereda plats åt betande djur; labbodlat kött kan produceras på en landyta som motsvarar en (1) procent av den yta som krävs vid konventionell köttproduktion. Därtill kan vattenanvändningen minska med 96 procent och energiåtgången med 45 procent.

Lägger man ihop effekten av uteblivna metanutsläpp, frånvaro av skogsskövling och kraftigt minskad energi- och vattenanvändning får man en koldioxidneutral köttproduktion, givet att det är förnyelsebar energi som används i processen.

Labbodlat kött – snart i en köttdisk nära dig

Att odla muskelceller på näringsplattor är inte svårt i sig. Utmaningen ligger i att få muskelcellerna att skapa något som liknar det kött vi är vana vid. Att få fram specifika styckningsdetaljer ligger ännu långt fram i tiden; men att skapa kött som kan användas för att göra köttfärs och liknande är inte lika svårt.

Således räknar man med att det är korvar och hamburgare som först kommer att fyllas med labbodlat kött. Forskare i Maastricht räknar med att kunna producera just korv och hamburgare från labbodlat kött redan under 2012. Det kommer dock dröja ytterligare innan produktionen blir kostnadseffektiv, men preliminära beräkningar tyder på att köttet kommer bli konkurrenskraftigt i takt med att tekniken utvecklas och produktionen blir billigare.

Ytterligare effekter

Det finns ingenting som säger att artificiellt odlat kött måste manipuleras. Det går utmärkt att odla köttceller som exakt liknar de celler som skulle uppstå om de växte naturligt i ett djur. Möjligheten att ytterligare förbättra köttkvaliteten finns dock. Exempelvis kan fetthalten regleras och omega 3 adderas till köttet.

Att övertyga konsumenterna om att labbodlat kött är minst lika högkvalitativt som konventionellt kött kan bli en utmaning. Men den lockande tanken om att mark som idag används som betesmark för djur som bidrar till den globala uppvärmingen kan återvandlas till skog, eller på annat sätt användas mer produktivt, gör att vi nog får vänja oss vid tanken på att vårt kött i framtiden kommer ha odlats av tekniker, snarare än av bönder.

Artikeln publicerad december 2011