Ekologiska produkter hem till dörren.

Ekologiska produkter hem till dörren.

Våren 2009 nominerades Anette Dieng på företaget Ekolådan som en av de fyra slutkandidaterna till ”Utmärkt miljöledarskap”. En utmärkelse som årligen delas ut av organisationen Näringslivets Miljöchefer (NMC). Nu blev det inte Anette som vann, men företagets affärsidé att leverera en låda med ekologiska produkter direkt hem till kundens ytterdörr fick ordentligt med uppmärksamhet.

Företaget började för cirka sex år sedan med att leverera 13 ”ekolådor” på Södermalm i Stockholm. Det var då det första internetbaserade systemet i Sverige för direktleverans av ekologiska livsmedel hem till dörren. Grundkonceptet var att det ska vara enkelt att handla ekologiskt. I dag levererar Ekolådan över 4000 lådor i veckan till prenumeranter på olika platser Sverige. Åtta personer arbetar från söndag till torsdag med att packa de lådor som körs ut av Ekolådans tio chaufförer. Företagets trafikledare ser till att varje låda når rätt prenumerant på rätt dag. Många av lådorna går direkt till enskilda kunder, men på en del orter har människor gått samman och får sina lådor levererade till en gemensam adress.

”Leverans av färska ekologiska grönsaker direkt till dörren skapar en trygg marknad för ekologiska odlare, sparar tid i vardagen och mängden kemikalier i jordbruket minskar. Samtidigt är detta en lönsam affär för Ekolådan”, konstaterar Anette Dieng.

Intresset för ekologiska produkter ökar

Grundtanken med ekologisk odling är att den ska bedrivas i samspel med naturen. Det handlar till stor del om att betrakta gården från ett kretsloppsperspektiv. Ett centralt kännetecken är användandet av växelbruk där man under åren varierar de slags grödor som odlas på varje åker genom en växtföljd.

För att grönsaker och spannmål ska få kallas ekologiska krävs att dessa har odlats utan konstgödsel, bekämpningsmedel och andra kemikalier under minst två år innan sådd. Odlingen måste vara föranmäld och kontroll sker under de två åren som kallas för karenstid. Även för djurhållningen gäller särskilda regler. Fodret ska vara ekologisk och huvudsakligen komma från den egna gården. Att gå över från konventionellt jordbruk till ekologisk odling kallas för omläggning. Omläggningen är ofta en stor utmaning och kan kännetecknas av minskade skördar och ökade problem med ogräs och skadedjursangrepp. Det gäller bland annat för odlaren att lära sig ett annat sätt att arbeta och vilka sorter som går bäst. I det svenska jordbruket blir skördarna i regel lägre än i konventionellt jordbruk. För lantbrukaren kan detta delvis uppvägas av lägre produktionskostnader och högre priser för produkterna. Särskilda miljöbidrag finns också för ekologiskt lantbruk. För konsumenten blir priset i regel ändå högre än för motsvarande konventionella livsmedel. Ekonomiskt stöd till odlare, engagemang från handeln, samt konsumenternas krav, har under senare år resulterat i att intresset för ekologiska livsmedel ökat.

Hela systemet med kontroll, certifiering och märkning regleras av en särskild EU lag om ekologisk odling. Varje medlemsstat godkänner de organisationer som kontrollerar odlingen och utfärdar certifikat. I Sverige finns idag fyra sådana godkända kontrollorgan. Dessa kontrolleras i sin tur av Swedac (Styrelsen av ackreditering och teknisk kontroll) och det är jordbruks- respektive livsmedelsverket som slutligen ansvarar för att allt går korrekt till i förhållandet till EU lagen. Som konsument känner man den ekologiska maten genom märkningen, där antagligen det mest kända märket i Sverige är Krav.

Innehållet i Ekolådan

Ekolådan har ungefär 30 anställda.

Ekolådan har ungefär 30 anställda.

Bassortimentet i Ekolådan är olika frukter och grönsaker som kan kompletteras med bröd, juice, mjölk, ägg och andra produkter. Den svenska odlingssäsongen är emellertid kort och Ekolådan köper därför in ekologiska livsmedel från hela världen. Det kan röra sig om en grönsaksodlare i Frankrike, en äppelodlare i Sydtyrolen eller en småskalig bananodlare i Dominikanska Republiken. Här är det Stiftelsen Biodynamiska Produkter som står bakom urvalet av leverantörer. Ett av syftena med Ekolådan är att odlarna ska vara säkra på att få avsättning för sina produkter. Detta minskar friheten hos kunden att påverka innehållet i lådan men ökar odlarnas ekonomiska trygghet. Vidare kan Ekolådan säkerställa att finns tillräckligt med produkter att stoppa i lådorna under året. För konsumenter som endast vill ha närodlade grönsaker erbjuder Ekolådan under delar av året den ”Svenska Lådan”.

Finns det då inga invändningar mot Ekolådans affärskoncept? Att importera livsmedel från fjärran länder och distribuera dem till enskilda konsumenter i Sverige ger exempelvis upphov till koldioxidutsläpp från transporterna. Här anser Ekolådan att samarbetet med producenter av ekologiska produkter på andra ställen i världen hjälper odlarna att få trygg avsättning och skälig ersättning för sina produkter. Koldioxidutsläppen måste därför ses i ett helhetsperspektiv där utsläppen från transporterna naturligtvis inte är oväsentliga. Genom att Ekolådan bestämmer både innehållet i lådan och när man levererar till kunderna har företaget stora möjligheter att styra flödena på ett mera effektivt och miljömässigt sätt. Genom detta skiljer sig Ekolådan markant från den vanliga e-handeln.

Artikeln publicerad i September 2009