image1-small

”I testlabbet utvecklar vi metoder för att odla växter med hjälp av LED-ljus och genom detta bidrar vi till utvecklingen av framtidens jordbruk”, berättar Karl Roos, som är VD på Neco Norden AB AB. Bolaget är ett av Sveriges första företag inom inomhusodling.

Utfasningen av de konventionella glödlamporna inom EU har skapat många nya affärsmöjligheter och belysningsbranschen befinner sig i en snabb förändringsfas. Framtidsinriktade företag visar stort intresse för den snabba teknikutvecklingen, som både bidrar till minskad energianvändning och som ger nya möjligheter att skapa attraktiva belysningslösningar. Framförallt är det lysdiodtekniken (LED) som ger goda förutsättningar att skapa det spektrum och ljusdynamik som många användare efterfrågar.

”I testlabbet utvecklar vi metoder för att odla växter med hjälp av LED-ljus och genom detta bidrar vi till utvecklingen av framtidens jordbruk”, berättar Karl Roos, som är VD på Neco Norden AB AB. Bolaget är ett av Sveriges första företag inom inomhusodling.

Ljus som växterna gillar

I fotosyntesen omvandlas ljusenergi till kemisk energi, vilket gör det möjligt att binda in och omvandla luftens koldioxid till kolhydrater. Genom detta skapar fotosyntesen förutsättningarna för nästan allt liv på jorden. Förmågan till fotosyntes finns hos växter, alger och cyanobakterier och processen är vanligtvis baserad på ljusvåglängder mellan 350 nm och 750 nm. Klorofyllmolekylen är en nyckelspelare i sammanhanget.

Vid odling utomhus och växthusodling utnyttjas vanligt solljus som energikälla för fotosyntesen. I vår del av världen är odlingssäsongen kort och det är bristen på solljus, samt de låga temperaturerna vintertid, som begränsar växternas tillväxt. För att förlänga odlingssäsongen har man i Sverige sedan 1600-talet odlat köldkänsliga växter som fikon och citrusfrukter i glashus. Växthusodlingen fick emellertid kommersiell betydelse först när man kompletterade solljuset med ljus från olika typer av lampor. Ett välkänt problem är att ljuset som lamporna genererar inte stämmer särskilt väl överens med växternas krav på belysningsstyrka och ljusets våglängd.

Vid växthusodling av grönsaker är högtrycksnatrium (HPS) en vanlig ljuskälla. Lamporna ger ett starkt ljus men spektrumet är inte avpassat till klorofyllets absorption. HPS ger huvudsakligen gult ljus, vilket är ineffektivt för fotosyntesen. En annan nackdel är energikostnaderna blir höga.

”Inomhusodling är inte detsamma som växthusodling och skillnaden ligger i att vid inomhusodling åstadkoms fotosyntesen utan solljus, konstaterar Karl Roos. ”Med hjälp av LED-belysning återskapar vi ljusförhållandena utomhus och genom att balansera våglängderna från olika lysdioder kan vi skapa en ljusblandning som är gynnsam för växternas tillväxt. I odlingskonceptet ligger dessutom ett verktyg som vi utvecklat för att styra mängden ljus, fukt och värme. För att göra odlingen mer effektiv har många processer automatiserats”.

Lokal odling i städerna

”LED-tekniken ger belysning som är mycket mer energieffektiva än vad traditionella lampor kan åstadkomma. Undersökningar i USA har visat att odling av sallad inomhus i Boston är mindre energikrävande än om salladen odlats i Kalifornien och transporterats till Boston”, fortsätter Karl.
”Vår vision är att bidra till att livsmedelskedjan blir mer hållbar och produktionen kan ske året runt på platser där odlingssäsongen är kort. Det finns massor av lokaler som lämpar sig för inomhusodling och det kan röra sig om övergivna lagerbyggnader, industribyggnader och varuhus. Odlingen kan bedrivas inne i städerna och befolkningen kan få tillgång till lokalt producerade livsmedel. Exempelvis finns Necos verksamhet i Weibulls gamla utsädesmagasin i utkanten av Landskrona.
”Varje gröda har särskilda krav och vi har odlat växter där vi ser goda kommersiella möjligheter. En vanlig fråga är om de inomhusodlade växterna smakar likadant som utomhusväxter. Vi har därför genomfört blindtester där kunder testat båda typerna utan att kunna smaka någon skillnad. Det hela ser positivt ut och bolaget är nu i en process att ta in mer kapital. Vår ambition är att expandera verksamheten under det närmsta året”, avslutar Karl Roos.

Artikeln publicerad  i oktober 2015