”I dag orsakar giftig kolrök från matlagning fler dödsfall än malaria och det går åt sex ton trä till att producera ett ton träkol”, berättar Per Löfberg, som är marknadsansvarig för det svensk-zambesiska företaget Emerging Cooking Solutions. ”Vi har utvecklat ett system med pelletseldade spisar som bidrar till att rädda skogar, minskar tiden för matlagning, samt förbättrar människors hälsa och hushållsekonomi. Vi tillhör dem som vill se ett slut på avskogningen i Afrika och vänder oss i ett första steg till användare i utvecklingsländer som exempelvis Zambia”, fortsätter Per.

”Det rör sig inte om traditionella spisar som du ser i moderna västerländska hem utan ”vedgasspisar” som eldas med träpellets. I första hand riktar vi oss till människor i låg- och medelklassen som bor i städerna och som kan köpa spisen genom avdrag på lönen från sin arbetsgivare. Vi vänder oss också med större spisar till restauranger som använder träkol eller LPG-gas. För fattiga familjer finansieras spisarna med hjälp av donationer och sponsring och vi arbetar hårt med att få tillgång till verkligt billiga spisar med hög kvalitet. Priset på träpellets är mycket konkurrenskraftigt jämfört med träkol”, konstaterar Per.

Matlagning påverkar hälsan och miljön

I hela världen är det uppskattningsvis tre miljarder människor som lagar mat i en öppen eldstad med ved eller träkol som bränsle. Eldningen producerar sot och giftig kolmonoxid och man beräknar att fyra miljoner människor per år får en för tidig död av luftföroreningarna. Efterfrågan på ved och träkol är redan stor och ökande, vilket medför att uttaget av råvara kan bli större än trädens tillväxt med avskogning som resultat. Efterfrågan driver också priserna i höjden och många familjer måste lägga en betydande del av sin inkomst på bränsle till matlagning. Alternativet är att själv leta efter bränsle, något som kan vara mycket tidsödande. Partiklarna som sprids från den primitiva matlagningen bidrar dessutom till klimatförändringen.

Emerging Cooking Solutions demonstrerar en spis i en kyrka i Lusaka i Zambia.

Emerging Cooking Solutions demonstrerar en spis i en kyrka i Lusaka i Zambia.

Enligt en rapport från Världsbanken (Modern Cooking Solutions: The Way Forward) finns det mer än 100 typer av spisar på marknaden för användning i utvecklingsländer. Många länder har infört program och ekonomiskt stöd för att öka användningen av säkrare och effektivare spisar. NGOs, internationella organisationer och privatpersoner har också engagerat sig i att förbättra förutsättningarna för matlagning i utvecklingsländer. Världsbanken konstaterar att spisarnas funktion, hållbarhet och pålitlighet varierar mycket och att många av programmen därför har misslyckats. Spisarna har kanske fungerat bra under en tid men har sedan snabbt slitits upp, förlorat sin prestanda och kasserats.

I rapporten konstaterar Världsbanken att det också finns goda exempel, bland annat från Kina och Indien, där man lyckats öka användningen av spisar med goda prestanda ur miljö- och hälsosynpunkt. Behovet i världen av förbättrad matlagning är fortfarande mycket stort och det behövs bättre spisar och bränslen, mer stringenta testmetoder, utveckling av standarder, samt bättre modeller för hur spisarna finansieras.

Hållbar affärsmodell

”I Zambia uppskattar vi marknaden för träkol till 100 miljoner USD och utöver de negativa konsekvenserna för människors hälsa och överutnyttjandet av skogsresurserna, är det är väldigt lite av handeln som ger samhället skatteintäkter. Vi vill hjälpa till att bryta det här mönstret det är några saker vår affärsmodell som gör vår lösning attraktiv både för oss och för samhället”, säger Per Löfberg.

”Det var kollegan Mattias Ohlson och jag som kläckte idén om att utnyttja avfallsbiomassa till pellets i kombination med vedgas-spisar. I en traditionell spis som eldas med ved eller träkol befinner sig lågorna strax ovanför bränslets yta. Egentligen är det rökgaserna som brinner och genom att förse spisen med en batteridriven fläkt, som blåser in luft underifrån, förflyttar vi förbränningen en bit från bränslet. Fläkten är batteridriven och batteriet klarar ett par veckors drift innan det behöver laddas. Vi utnyttjar skogsavfall, sågspån, jordnötsskal och andra biprodukter som omvandlas till träpellets. I Sverige har vi lång erfarenhet av att tillverka pellets och dessa kunskaper överför vi nu till Afrika”, berättar Per.

Emerging Cooking Solution2

Emerging Cooking Solutions tillverkar inga egna spisar utan utnyttjar produkter som finns på marknaden. Spisarna kommer bland annat från Philips (se bilden). Bolaget tillverkar däremot träpellets under varumärket SupaMoto på plats i Kitwe i Zambia. Vidare bidrar Emerging Cooking Solutions till att det finns en infrastruktur för distribution av pellets och att prisnivån blir attraktiv för användarna.

”Vi utnyttjar biobränsle som inte används, vi bidrar samtidigt till att avskogningen minskar och att hälsoriskerna med matlagning över öppen eld reduceras. Genom att välja spis och bränsle utifrån användarens behov och betalningsförmåga – kombinerat med en effektiv användning av biobränslet – vill vi hävda att vi arbetar med ett ekologiskt hållbart affärssystem. Det finns dessutom en viktig aspekt som rör kvinnornas frigörelse. Enklare och snabbare matlagning sparar tid för kvinnorna och skapar möjlighet till andra aktiviteter. Något som också uppskattas mycket är att man inte blir smutsig vid matlagningen”, avslutar Per Löfberg.

Artikeln publicerad Januari 2014