Det porösa järnpulvret från Höganäs är ett högteknologiskt funktionsmaterial som kan absorbera föroreningar och tungmetaller. Företaget installerar både reningsanläggningar som kan rena dricksvatten och system som renar industriellt avloppsvatten. Hemligheten är att järnartiklarna fungerar som små tvättsvampar – små, men med mycket stor aktiv yta.

Höganäs är ett av Sveriges äldsta företag. För 200 år var verksamheten inriktad på att bryta stenkol ur den nordvästskånska berggrunden. Nästa råvara blev lera för tillverkning av tegel- och keramik och i början av 1900-talet var det dags för ytterligare en ny råvara – Höganäs började då med att reducera järnmalm. Ett viktigt teknikgenombrott blev tillverkningen av ett finfördelat och poröst järn som kallas järnpulver. Idag är Höganäs världens största tillverkare av järn- och metallpulver. Av de i storleksordningen 1,4 miljoner ton metallpulver som produceras i världen per år är Höganäs andel 0,5 miljoner ton.

Metallpulver är en högteknologisk produkt som används inom många områden från tillverkning av fordonskomponenter till högtemperaturlödning, vattenrening och ytbeläggning. Flera av användningsområdena har en tydlig miljöprofil, exempelvis bidrar metallpulver till att komponenter i bilar blir lättare vilket gör att bränsleförbrukningen och resursanvändningen minskar.

Metallpulver har en viktig roll i miljöarbetet

”Metallpulver har flera intressanta tillämpningar inom miljöområdet och kan bland annat rena vatten eller jord från föroreningar och tungmetaller. Det är också möjligt att minska korrosion och bidra till att olika produkter får längre livslängd. Metallpulver har definitivt en viktig roll inom dagens och framtidens miljöteknik och genom produkterna Cleanit® LC och Cleanit® EC ser vi stora möjligheter inom vattenrening”, konstaterar Ulrika Rask-Lindholm, som är kommunikationsdirektör vid Höganäs.

”Cleanit® LC en innovativ produkt som baseras på specialutformat järnpulver och som producerar rent dricksvatten på ett effektivt och energisnålt sätt. Den kan användas för att ta bort föroreningar som sexvärt krom, arsenik, selen, fosfater och radioaktiva isotoper från vatten. Sådana ämnen förekommer tyvärr i dricksvatten på många ställen i världen. Föroreningarna kan vara naturligt förekommande i marken och berggrunden, eller vara resultatet av mänskliga aktiviteter. Oavsett var de kommer ifrån påverkar de människors hälsa på ett negativt sätt”, konstaterar Ulrika.

Järnpartikel med stor absorptionsförmåga

hoganas2Cleanit® LC består av porösa järnpartiklar som i kombination med vissa funktionella komponenter gör att vattenföroreningarna absorberas av materialet. Det behövs inga tillsatser av kemiska ämnen och det uppstår inga biprodukter vid reningsprocessen. Produkten regenereras genom tvättning med en svag syra eller med andra metoder. Livslängden är oftast längre än ett år men när materialet är fullständigt förbrukat kan det skickas till Höganäs för återvinning. Det kan också deponeras som ett ofarligt avfall.

”Cleanit® LC är ett mycket rent järnpulver och partiklarnas aktiva yta är mycket stor. Detta är hemligheten bakom den höga reningskapaciteten”, fortsätter Ulrika Rask-Lindholm.

”Själva reningsutrustningen består av vertikala kolonner som packas med det absorberande järnpulvret. Det förorenade vattnet tillförs underifrån och föroreningens typ, vattenkvaliteten och andra parametrar avgör behandlingstidens längd. I vårt koncept ligger att underlätta för våra kunder att installera den nya reningstekniken. Höganäs kan först placera en pilotanläggning på plats för att låta kunden utvärdera hur tekniken fungerar på deras vatten. I detta steg tar kunden inga ekonomiska risker. I ett nästa steg kan en fullskalig anläggning installeras och då erbjuder vi olika typer av support”.

”Vi har också utvecklat en produkt för rening av industriella avloppsvatten. Den bygger på elektrokoagulation och kallas Cleanit® EC. Här är det speciellt utformade elektroder som avlägsnar föroreningarna ur vattnet. På samma sätt som i Cleanit® LC är det metallpartiklarnas porositet som gör jobbet. Förutom att tekniken gör det möjligt att skräddarsy elektroderna för olika typer av föroreningar är den energisnål. Den kan användas för bland annat tungmetaller, organiska ämnen, ammonium, nitrater, fosfater och andra föroreningar som förekommer industriella process- och avloppsvatten”, avslutar Ulrika Rask-Lindholm.

Artikeln publicerades i juni 2016.