Så här arbetar näringslivet med miljökvalitetsmålen

Ett viktigt syfte med miljökvalitetsmålen och etappmålen är att de ska vara vägledande för allas miljöarbete, såväl för regeringen som för myndigheter och övriga aktörer. Näringslivet är en viktig aktör i Sveriges miljöarbete, både genom de miljöanpassningar som görs i produktionsanläggningar, transporter och tjänster, men också den miljöanpassning som görs av existerande och nya produkter och genom innovationer inom miljöområdet.

På Miljönytta finns många artiklar om produkter, d v s varor och tjänster, som bidrar till hållbar utveckling både i Sverige och i andra länder. Här finner du goda exempel där affärsnytta och miljönytta går hand i hand och samtidigt bidrar till att Sveriges miljökvalitetsmål kan utvecklas i rätt riktning.

Närmare 250 varor och tjänster finns nu beskrivna på Miljönytta.se och antalet artiklar växter ständigt. Men detta är bara en exempelsamling för att skapa din nyfikenhet och intresse för vad företagen åstadkommer. I stort sett alla artiklar har bäring på Sveriges miljökvalitetsmål, bland annat finns det mer än 80 artiklar som rör Begränsad klimatpåverkan, mer än 50 som rör God bebyggd miljö och mer än 40 som passar in under Giftfri miljö.

Så här fungerar det svenska miljömålssystemet

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, nitton etappmål och sexton miljökvalitetsmål. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitiken. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas och den samhällsomställning som krävs för att nå önskad miljökvalitet. För att nå målet krävs en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang. Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

Etappmålen ska underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Nitton etappmål har antagits av regeringen för miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” samt inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och luftföroreningar. Etappmålen identifierar en önskad samhällsomställning. De är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.

De sexton miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen och används i det löpande uppföljningsarbetet av målen.

Miljökvalitetsmålen följs upp med en rapport varje år och en fördjupad utvärdering en gång per mandatperiod till regeringen. Respektive myndighet ansvarar för uppföljningen av sina miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket sammanställer sedan uppföljningarna och lämnar en samlad redovisning till regeringen.