fbpx

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt odlingslandskap

Riksdagens mål för Ett rikt odlingslandskap är:

”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”

Regeringen har fastställt preciseringar av miljömålet som bland annat avser åkermarkens egenskaper och processer, ekosystemtjänster, variationsrikt odlingslandskap, hotade arter och naturmiljöer, kultur- och bebyggelsemiljöer samt friluftsliv.
 

Varor och tjänster som bidrar till Ett rikt odlingslandskap
Hållbar utveckling i livsmedelsbranschen kan exempelvis innebära återvinningsbara eller förnybara förpackningar, insatser för ansvarsfull djurhållning, åtgärder för att minska livsmedelsspillet, försiktig användning av växtskyddsmedel, samt en helhetssyn på livsmedelproduktionen.

Läs mer om hur näringslivet bidrar till att nå detta mål

Effektivare resursanvändning i jordbruket

Precisionsjordbruk handlar om effektivare resursutnyttjande och insatser som anpassas till de lokala förhållandena på odlingsfälten. Genom modern teknik kan man på geografisk precisionsnivå samla in och koordinatsätta detaljinformation om miljöfaktorer och näringsstatus. Informationen gör det möjligt för jordbrukarna att rikta sina åtgärder, vilket sparar resurser och minskar näringsläckaget. Det gör precisionsjordbruket till en viktig del av det framtida jordbruk...

Läs mer

Förpackningsmaterial som reagerar på värme

”En optimal förpackning uppfyller kraven för produktskydd och sparar både pengar och miljö. Samtidigt måste den vara funktionell för alla användare längs värdekedjan, professionella såväl som slutkonsumenter”, berättar Hjalmar Granberg, som är forskare inom Innventias forskningsområde Nya material och funktioner. ”Ett viktigt område för oss är hållbarhet och vi utvecklar nya material och barriärer från förnyelsebar råvara. På marknaden...

Läs mer

Färsk revolution i barnmatshyllan

I Sverige säljs det varje år barnmat för omkring 1 miljard kronor. I många avseenden är branschen traditionell och barnmatsburkarna ser ungefär likadana ut som de gjorde för femtio år sedan. Något som bidrar till detta är de krav som bland annat gäller barnmatens näringsinnehåll och restriktionerna kring tillsatser och konserveringsmedel. Glasburkarna på hyllan i butiken innehåller därför konserverad...

Läs mer

Säkrare mat från jord till bord

Att ha tillgång till säker mat är ett grundläggande krav från konsumenter över hela världen, men i ett globaliserat samhälle har livsmedelsprodukternas resa från jord till bord blivit alltmer komplex. Nya matvanor har resulterat i förändrade mönster i produktion, distribution och förvaring av livsmedel och kemiska ämnen och mikroorganismer kan orsaka föroreningar i flera steg av kedjan. Vi talar...

Läs mer

Laboratorieodlat och miljövänligt kött

Köttproduktion står för 18 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Majoriteten av dessa utsläpp kommer från skogsavverkning för att göra plats för betesmark, och svensk köttproduktion släpper ut klart mindre växthusgaser än sina internationella konkurrenter. Men köttproduktionen är och förblir en del av klimatutmaningen. Kött odlat i laboratorium kan minska utsläppen. Köttets del i klimatutmaningen Köttproduktion står för...

Läs mer

Innovativa former med nytt förpackningsmaterial

Förpackningar skyddar, bevarar och marknadsför olika varor. Inom de flesta branscher ställer man därför höga krav på förpackningarnas tekniska egenskaper, kvalitet och känsla. Som konsument kan man ibland bli lite bekymrad över alla de förpackningsmaterial man bär hem och som förr eller senare hamnar i soppåsen. Utvecklingen inom förpackningsområdet går emellertid fort och frågor som rör hållbar utveckling har...

Läs mer

Vertikalt växthus jordbruk mitt i staden

Plantagon hoppas kunna etablera livsmedelsproduktion på ett hustak i dina kvarter. Det svenska företaget riktar in sig på att kommersialisera ett vertikalt växthus som är utformat för att kunna maximera avkastningen samtidigt som produktionskedjan kommer närmare konsumenterna. Vissa beräkningar anger att så mycket som 80 procent av världens odlingsbara ytor redan upptagits för jordbruk. Och i takt med oförminskad...

Läs mer

Ekologiska produkter direkt till dörren

Våren 2009 nominerades Anette Dieng på företaget Ekolådan som en av de fyra slutkandidaterna till ”Utmärkt miljöledarskap”. En utmärkelse som årligen delas ut av organisationen Näringslivets Miljöchefer (NMC). Nu blev det inte Anette som vann, men företagets affärsidé att leverera en låda med ekologiska produkter direkt hem till kundens ytterdörr fick ordentligt med uppmärksamhet. Företaget började för cirka sex...

Läs mer

Förnyelsebart barriärmaterial för livsmedelsindustrin

Känsliga livsmedel som exempelvis mejeri- och bageriprodukter, kaffe, snacks och juice behöver skyddas från syret i den omgivande luften. Annars minskas produktens livslängd och kvaliteten försämras. I många fall utgörs barriären i förpackningen av ett mellanskikt av plast- eller aluminiumfolie. Vissa plaster och aluminium har goda barriäregenskaper men materialen bryts inte ner i naturen och plasterna är beroende av...

Läs mer

Ljus som växter gillar

Klorofyll ger växten dess gröna färg och har en central roll i fotosyntesen. Klorofyllmolekylen är en del av ett antennsystem som fångar upp solljuset och överför energin till växtens produktion av kolhydrater och syrgas. Kolhydraterna som producerats via fotosyntesen är nödvändig för växternas tillväxt. Fotosyntesen är emellertid en komplicerad process som påverkas av många olika faktorer som rör ljusets...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.