fbpx

Ett rikt växt- och djurliv

Ett rikt växt- och djurliv

Riksdagens mål för Ett rikt växt- och djurliv är:

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”

Regeringen har fastställt preciseringar av miljömålet som bland annat avser gynnsam bevarandestatus, påverkan av klimatförändringar, grön infra struktur, genetisk modifierade organismer, främmande arter och tätortsnära natur.

Varor och tjänster som bidrar till Ett rikt växt- och djurliv
Ansvarsfullt skogs- och jordbruk och fiske, samt byggande bidrar till att hoten mot arter och naturtyper kan minska.

Läs mer om hur näringslivet bidrar till att nå detta mål

Ålodling gör naturen en tjänst

Scandinavian Silver Eel odlar ål i en anläggning på Kemira Kemis industriområde. En del går till konsumtion - och 70 procent sätts ut i vattendrag för att stärka den rödlistade arten.

Läs mer

Tornfalkar, hedblomster och golf

Det finns ingen motsättning mellan golf och naturvård. På Österlens Golfklubb satsar medlemmarna på hållbar utveckling och biologisk mångfald - ett arbete som belönats med Simrishamns kommuns miljöpris.

Läs mer

GMO – ett omdiskuterat redskap

En växande världsbefolkning kräver en allt större livsmedelsproduktion. En av de tänkbara metoderna är att genetiskt modifiera växter och djur. GMO kan bidra till att mätta människor, men kan också göra miljönytta genom att minska miljöpåverkan från användningen av bekämpningsmedel i jordbruket, bidra till mindre jorderosion, eller reducera utsläppen av näringsämnen från fiskodlingar.

Läs mer

Problem för ovälkomna fripassagerare

Främmande växt- och djurarter som sprids till ekosystem där de tidigare inte funnits, kan vara ett bekymmer och ställa till stora problem. Vissa växter och djur finner möjligheter i sin nya miljö och kan expandera både snabbt och kraftigt. Resultatet kan bli att det existerande ekosystemets biologiska mångfald störs eller havererar, något som ofta kan kopplas till både förlust...

Läs mer

Älgjakt på naturens villkor

Tänk dig orörd fjällnära skog och möte med en bjässe till skogens konung. En mäktig upplevelse för de flesta. Sedan ett par år arrangerar företaget Naturupplevelser i Lappland just detta i form av älgjakt tillsammans med Smilalidens jaktlag i Blaikens jaktområde i Sorsele kommun. ”Jakten sker på naturliga bestånd där kunskap om vilt och natur är en förutsättning för...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.