fbpx

Giftfri miljö

Giftfri miljö

Riksdagens mål för Giftfri miljö är:

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”

Regeringen har fastställt preciseringar av miljömålet som avser den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen, användningen av särskilt farliga ämnen, oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper, förorenade områden, kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper, samt information om farliga ämnen i material och produkter.

Varor och tjänster som bidrar till Giftfri miljö
Kemiindustrin arbetar i samverkan med andra branscher för att identifiera och avveckla kemiska ämnen som utgör risker för människor och miljö – alltså att göra kemin grönare. Det finns många goda exempel där den gröna kemin skapat affärsmöjligheter för svenska företag.

Läs mer om hur näringslivet bidrar till att nå detta mål

Närodlad plast

Utvecklingen av biobaserade baskemikalier och kemiprodukter är en av förutsättningarna för hållbar utveckling i näringslivet och samhället. Att använda förnybara råvaror – eller resurser som idag betraktas som avfall – är en viktig del i omställningen. Infrastrukturen i Sverige är välutvecklad och det finns god tillgång till biomassa, alltså förutsättningar som ger svensk industri goda möjligheter att möta ökad...

Läs mer

Halkbekämpning med vulkaniskt material

Användningen av vägsalt och andra kemikalier för halkbekämpning vintertid är omfattande. I Kanada används varje år 5 miljoner ton, i USA 15 miljoner ton och i Sverige 0,25 miljoner ton. ”Det finns tyvärr ett antal problem som är förknippade med vägsalt och andra preparat som smälter snö och is”, konstaterar Oscar Lyttbacka, som är VD för företaget Eco Concept...

Läs mer

Påse av bioplast för matavfall

En soppåse som består av kalk, vegetabilisk stärkelse och nedbrytbar polyester har nyligen sett dagens ljus. Utvecklingen har tagit tre år och det är Åke Rosén – grundaren av förpackningsföretaget Ecolean – som är en av personerna bakom den nya påsen. Påsen kommersialiseras nu i Sverige av bolaget Gaia Holding AB med inriktning på hushåll, storkök och restauranger. ”Gaia...

Läs mer

Fysiksimuleringar löser miljöproblem

Forskare och ingenjörer på världens främsta teknikföretag, forskningslaboratorier, universitet och högskolor, använder dagligen mjukvaruprogram för att göra beräkningar av värmeledning, strömningsmekanik, elektromagnetism, hållfasthet och kemiteknik. En hel del av detta har direkt bäring på hållbar utveckling, exempelvis vad det gäller att på ett effektivt sätt utnyttja material och energi, men också inom områden där det rör sig om att...

Läs mer

Funktionskläder med grön profil

Frågor som rör miljö och socialt ansvar har blivit allt viktigare för textilindustrin. Vi ser för närvarande en intressant utveckling där företagen utvecklas från att vara en tygleverantör till att bidra som en positiv kraft i samhällsutvecklingen. Framtidens textilier kommer att förbättra vår vardag och ge fördelar för miljön, skapa nya arbetstillfällen, samt bidra med innovativa produkter till sjukvården....

Läs mer

Första Svanenmärkta soffan enligt hårdare krav

Redan 1991 gjorde forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet en översiktlig studie av hur en soffa kan påverka miljön – från tillverkningen av de olika materialen till soffan har tjänat ut och blir avfall. Undersökningen väckte en hel del uppseende och det var många som inte hade en aning om hur många kemiska substanser som ingick i en soffa, var beståndsdelarna...

Läs mer

FILM: Grön kemi för ett hållbart samhälle

Kemi är läran om ämnens sammansättning, egenskaper, struktur och reaktioner med varandra. Vid närmare eftertanke inser man snart att allt i vår omgivning är kemi. Kemin är också central för att nå ett hållbart samhälle i framtiden. Det är något som fem kemiföretag i Stenungssund tagit fasta på och under parollen ”Hållbar kemi 2030” tar nu företagen ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågorna.

Läs mer

Högpresterande keramer och kompositer

Jakten på material och produkter med hög prestanda – och som inte har negativ påverkan på miljö och hälsa – pågår över hela världen. Egenskaper som slitstyrka, hållfasthet, låg vikt, förmåga att tåla höga temperaturer, kemisk stabilitet och värmeledningsförmåga är några exempel på eftertraktade egenskaper. Miljönyttan kan bestå av att materialet eller komponenten håller längre vilket ger längre livslängd...

Läs mer

Bioraffinaderi minskar klimatpåverkan

Går det att göra plast av jordärtskockor? Frågan låter kanske märklig men visst går det, något som professor Bo Mattiasson kan intyga. Bo är en av initiativtagarna till en unik bioraffinaderianläggning som invigdes under sommaren 2012 och som är en viktig pusselbit i utvecklingen av processer för att framställa kemikalier, bränslen och andra produkter från biobaserade råvaror. ”Ett bioraffinaderi...

Läs mer

Unik reningsteknik för glykolavfall

Inom EU används varje år flera hundra miljoner liter glykol i frostskyddsmedel i fordon och inom industrin. Förr eller senare bildar den använda glykolen ett farligt avfall som måste tas om hand. Lundaföretaget Recyctec har utvecklat en innovativ metod för rening av glykol och i april 2013 gick den första ordern på 3 ton renad glykol iväg från den...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.