fbpx

God bebyggd miljö

God bebyggd miljö

Riksdagens mål för God bebyggd miljö är:

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

Regeringen har fastställt preciseringar av miljömålet som bland annat avser hållbar bebyggelsestruktur, hållbar samhällsplanering, infrastruktur, kollektivtrafik, hälsa och säkerhet, hushållning med energi och naturresurser, samt håll avfallshantering.

Varor och tjänster som bidrar till God bebyggd miljö
Många svenska företag erbjuder produkter och tjänster kring infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning. Byggindustrin utvecklar byggnader som är energieffektiva och resursbesparande. Inom kretsloppsbranschen finns många innovativa lösningar för effektivare avfallshantering och ökad återvinning. Nya fordon är tystare, mer energisnåla och släpper ut mindre föroreningar. Innovativa ventilations- och reningsanläggningar bidrar till en bättre och hälsosammare inomhusmiljö. Många av produkterna och tjänsterna har fått spridning över hela världen.

Läs mer om hur näringslivet bidrar till att nå detta mål

Ingen risk för soppatorsk på grön motorväg

En elmotor är energieffektiv och släpper inte ut några avgaser. Om alla Sveriges 4,5 miljoner fordon var elbilar skulle det räcka med 600 vindkraftverk för att att förse dem med bränsle. Visst låter det som ett perfekt affärskoncept, men trots att elbilarna har funnits sedan bilens barndom har konkurrensen från de bensin- och dieseldrivna motorerna alltid varit för hård....

Läs mer

Prisbelönta miljöpallar

Lastpallar är en viktig komponent i de flesta transporter av gods. Sannolikt finns det varje sekund miljontals pallar som är på väg till en destination, eller som finns placerade i ett pallställ i en lagerbyggnad någonstans i världen. Massor av lastpallar är säkert också staplade utanför ett lager eller en produktionsbyggnad i avvaktan på sitt framtida öde. Att låta...

Läs mer

Bra inneklimat märks inte

Det finns många spektakulära byggnader i Peking i Kina. CCTV Tower och Grand Millenium Hotel tillhör dessa och har dessutom den gemensamma nämnaren att det svenska företaget AB C.A. Östberg har bidragit med teknik som ger energieffektiv ventilation och bra inneklimat. Östbergs huvudkontor ligger emellertid i Avesta och vägen till Peking kan kanske förefalla lång. ”Sedan 1980-talet har vi...

Läs mer

Sensorer ger frisk luft inomhus

Begreppet koldioxidsensor är nog obekant för de flesta av oss, men sådana utrustningar används i stor skala för styrning och reglering av ventilationen i offentliga lokaler och mindre bostäder. Där bidrar sensorerna till ökad komfort och minskad energiförbrukning. Andra exempel, där det gäller att ha kontroll på koldioxidkoncentrationen, är vid odling av tomater i växthus, containertransporter av fukt och...

Läs mer

Isolera byggnaden med kork

På Miljönytta hittar du många artiklar om hur byggbranschen tagit till sig begreppet hållbar utveckling och utvecklar byggnader, komponenter och hela byggsystem med lägre miljöpåverkan. ”Vi har arbetat med byggmaterial i 30 år och för oss har miljöfrågorna funnits med hela tiden”, säger Daniel Radomski, som är VD för Buildsmart Group. ”I stort sett hela vårt sortiment finns produkter...

Läs mer

Ökad efterfrågan i Europa på återvunnen plast

Tiotusentals ton plastavfall från Skandinavien hamnar hos Swerec i de småländska skogarna för sortering och återvinning. Anläggningen i Lanna i Värnamo kommun anses som den mest moderna i Europa och där sorteras mellan 7 och 10 ton plast i timmen. ”Våra sorteringsmaskiner kan på bråkdelen av en sekund avgöra vilken typ av plast som exempelvis ingår i en kasserad...

Läs mer

Gamla fönster blir som nya

En vanlig villa har ett tiotal fönster, ett större flerfamiljshus har ofta flera hundra fönster och den 449 meter höga Empire State Building i New York har 6514 fönster. Syftet med fönstren är naturligtvis att ge ljusinsläpp till rummen men de är också viktiga komponenter i byggnadens utseende och energibalans. Gamla fönster byggdes ofta av det bästa och mest...

Läs mer

Takpapp på vägen

”Vi är ett av de första företagen i världen som använder en miljöanpassad process för återvinning av takpapp”, säger Karsten Rasmussen, som äger företaget Tarpaper Recycling AB. ”Takpapp eller tjärpapp – tätskikt som företagen i branschen föredrar att kalla materialet – åldras efterhand och förr eller senare måste taket läggas om. Annars riskerar du läckage och skador på byggnaden....

Läs mer

Betongprodukter som renar stadsluften

Luften i många större städer är så dålig att den inte uppfyller EU:s normer för luftkvalitet. Kväveoxider från bilavgaser – och dubbdäck som sliter upp små partiklar – är några av komponenterna i ett komplicerat problemområde. Rubriker som ”tusentals svenskar dör varje år av luftföroreningar” dyker därför regelbundet upp i massmedia. Rubrikerna är dramatiska men man ska komma ihåg...

Läs mer

Resurseffektiv framställning av metallegeringar

Frågor som rör energianvändning och minskad miljöpåverkan har blivit allt viktigare för gruv- och metallindustrin. ”Vi har utvecklat en patenterad metod att framställa metallegeringar på ett resurseffektivt sätt”, konstaterar Dag Sjöberg, som är vd för bolaget Minpro. ”Legeringen består av järn och wolfram (ferrowolfram; FeW) och används bland annat i verktygsstål, snabbstål och rostfritt stål. Råvaran i vår process...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.