fbpx

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Riksdagens mål för Hav i balans samt levande kust och skärgård är:

”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.”

Regeringen har fastställt preciseringar av miljömålet som bland annat avser god miljöstatus, god ekologisk och kemisk status, hotade arter och friluftsliv och buller.

Varor och tjänster som bidrar till Hav i balans samt levande kust och skärgård
Svenska hamnar ger incitament till sjöfarten för minskade utsläpp till atmosfären, dubbla skrov på tankfartyg, samt erbjuder system för insamling av olika typer av avfall. Fritidsbåtbranschen tar efterhand fram miljöanpassade produkter och svenska företag erbjuder utrustning för rening av ballastvatten. Nedbrytbara bioplaster orsakar i framtiden mindre marin förorening än nuvarande plastprodukter. Svensk reningsteknik bidrar till minskade utsläpp av näringsämnen och andra föroreningar. Bättre metoder i jord- och skogsbruk minskar läckaget av näringsämnen till havet.

Läs mer om hur näringslivet bidrar till att nå detta mål

Påse av bioplast för matavfall

En soppåse som består av kalk, vegetabilisk stärkelse och nedbrytbar polyester har nyligen sett dagens ljus. Utvecklingen har tagit tre år och det är Åke Rosén – grundaren av förpackningsföretaget Ecolean – som är en av personerna bakom den nya påsen. Påsen kommersialiseras nu i Sverige av bolaget Gaia Holding AB med inriktning på hushåll, storkök och restauranger. ”Gaia...

Läs mer

Naturligt kretslopp renar avloppsvatten

Det finns massor av avlopp som inte är anslutna till kommunala avloppsreningsverk. Bara i Sverige rör det sig om i storleksordningen 700 000 enskilda avlopp, varav 60 procent finns i fastigheter för boende året runt och resten i fritidshus. Många av fritidshusen ligger nära vattendrag och avsaknad av rening ¬– eller dåligt fungerande reningssystem – bidrar till övergödningen av...

Läs mer

Framtidens fiskodlingar

Fisk och skaldjur är en väsentlig del av den globala livsmedelsproduktionen, men också en resurs som länge har behandlats oaktsamt. Fångsterna från hav, sjöar och vattendrag har planat ut, medan fisk- och skaldjursodlingen blivit allt mer expansiv. I framtiden behövs än mer akvakultur – men med mindre miljöbelastning. Odling i slutna ekosystem kan eliminera läckage av näringsämnen och kemikalier...

Läs mer

Problem för ovälkomna fripassagerare

Främmande växt- och djurarter som sprids till ekosystem där de tidigare inte funnits, kan vara ett bekymmer och ställa till stora problem. Vissa växter och djur finner möjligheter i sin nya miljö och kan expandera både snabbt och kraftigt. Resultatet kan bli att det existerande ekosystemets biologiska mångfald störs eller havererar, något som ofta kan kopplas till både förlust...

Läs mer

Segling på nytt sätt

Båtmässor världen över har sedan länge präglats av båtar med stora och bränsletörstiga motorer. Under senare år har frågor som rör miljö- och klimatpåverkan blivit allt viktigare för båtägare och båtvarv. Elmotorer, hybriddrift och bränslesnåla skrov blir mer och mer intressanta hos kunderna. Hastighetens betydelse minskar och det är alltfler som hellre vill glida fram i 10 knop än...

Läs mer

Flytande naturgas kan minska sjöfartens utsläpp

Den internationella sjöfarten är en stor utsläppskälla av svavel, kväveoxider och koldioxid. Att byta ut det konventionella fartygsbränslet mot flytande naturgas gör det möjligt att kraftigt minska sjöfartens miljöpåverkan. Den internationella sjöfarten står i dag för cirka 4 procent av de årliga globala utsläppen av svavel, 7 procent av utsläppen av kväveoxid och knappt 3 procent av koldioxidutsläppen. Miljöinovationer...

Läs mer

Större sjöfart med mindre miljöpåverkan

Den internationella sjöfarten är en viktig del av den globala ekonomins blodomlopp. Sjöfarten står nämligen för över 80 procent av världens transporter. Även om sjöfarten i dagsläget är det energieffektivaste transportmedlet för större mängder gods, har sektorn allvarliga problem att tackla. Sjöfarten står för tre procent av världens koldioxidutsläpp, och utsläppen förväntas dubblas till 2050. Därtill kommer uppseendeväckande oljeutsläpp...

Läs mer

Bot mot läkemedelsrester i avloppsvatten

I länder som Sverige tar man tillgången till vatten av god kvalitet som en självklarhet. Detta gäller tyvärr inte överallt och på många platser på jorden finns det inte tillräckligt med vatten för produktion av mat, sanitära ändamål och ekonomisk utveckling. Ökad befolkningstillväxt, vattenföroreningar och klimatförändringar ökar trycket på de tillgängliga resurserna av sötvatten. Vi kan konstatera att människans...

Läs mer

Motorbåt med segelbåtskänsla

Seglare brukar framhålla båtens fina samspel med havets rörelser, vågornas kluckande, vindens sus och ljudet av kölvatten som argument till varför man valt en segelbåt i stället för en motorbåt. Som ett resultat av den ökade miljömedvetenheten har det under senare år börjat dyka upp motorbåtar med en del av den känsla som seglarna uppskattar. Ett steg på vägen...

Läs mer

Moderna båtmotorer är bättre för miljön

I USA infördes 2006 utsläppskrav för dieselmotorer i fritidsbåtar och samtidigt infördes krav för både bensin- och dieselmotorer i EU. Lagstiftningen reglerar utsläpp av partiklar, kolväten, kväveoxider och kolmonoxid. Lagstiftningen och konsumenters efterfrågan driver motorbåtstillverkare att förbättra motorerna så de får bättre bränsleekonomi, ger mindre utsläpp till luft och vatten och orsakar mindre buller. Den nya generationen dieselmotorer för...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.