fbpx

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Riksdagens mål för Hav i balans samt levande kust och skärgård är:

”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.”

Regeringen har fastställt preciseringar av miljömålet som bland annat avser god miljöstatus, god ekologisk och kemisk status, hotade arter och friluftsliv och buller.

Varor och tjänster som bidrar till Hav i balans samt levande kust och skärgård
Svenska hamnar ger incitament till sjöfarten för minskade utsläpp till atmosfären, dubbla skrov på tankfartyg, samt erbjuder system för insamling av olika typer av avfall. Fritidsbåtbranschen tar efterhand fram miljöanpassade produkter och svenska företag erbjuder utrustning för rening av ballastvatten. Nedbrytbara bioplaster orsakar i framtiden mindre marin förorening än nuvarande plastprodukter. Svensk reningsteknik bidrar till minskade utsläpp av näringsämnen och andra föroreningar. Bättre metoder i jord- och skogsbruk minskar läckaget av näringsämnen till havet.

Läs mer om hur näringslivet bidrar till att nå detta mål

Fritidsbåten ger miljöupplevelser – men också miljöpåverkan

Sverige har 1,3 miljoner fritidsbåtar. Var sjunde svensk äger alltså en båt och det kanske inte är märkligt då Sverige har 250 mil kustremsa från Svinesund norr om Strömstad till Haparanda. Om alla vikar, uddar och öar räknas in blir sträckan fem gånger så lång, 1250 mil – som ett kvarts varv runt jorden. Våra skärgårdar består av över...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.