fbpx

Ingen övergödning

Ingen övergödning

Riksdagens mål för Ingen övergödning är:

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.”

Regeringen har fastställt preciseringar av miljömålet som avser påverkan på havet och landmiljön, samt tillståndet i sjöar, vattendrag, kustvatten, grundvatten och havet.

Varor och tjänster som bidrar till Ingen övergödning
Utsläpp av näringsämnen härrör från många industriella sektorer och under årens lopp har utsläppen reducerats exempelvis genom processförändringar som högre slutningsgrad av processerna, reningsutrustningar, samt katalysatorer på fordon och fartyg. Vattenrening är sedan länge ett område där det svenska näringslivet erbjuder både reningsteknik och systemlösningar till kunder över hela världen.

Läs mer om hur näringslivet bidrar till att nå detta mål

Mindre miljöpåverkan med nytt gödselmedel

Tillgång till kväve är en förutsättning för skogsplantors och andra växters tillväxt. De klassiska gödselmedlen innehåller därför oorganiska nitrat- eller ammoniumjoner som kvävekälla. En nackdel med nitratjonen är att den är negativt laddad och kan lakas ut ur marken och hamna i något vattendrag. Där stimulerar kvävet växternas tillväxt och resultatet blir igenväxning av sjöar och åar. SweTree Technologies...

Läs mer

Mikrobiologin i fokus vid rening av avloppsvatten

Förorenat avloppsvatten kan orsaka allvarliga miljöproblem. Under mitten av 1900-talet uppmärksammades effekterna i miljön av syreförbrukande ämnen i avloppsvatten och biologiska metoder för rening utvecklades. Resultatet blev att antalet döda eller igenväxta sjöar och vattendrag minskade i många länder. Avloppsvattenproblematiken var dock mer komplex än vad man först trodde. Nästa område blev krav på rening av utsläppen av kväve...

Läs mer

Grönare golfbanor

Sverige är ett av länderna i Europa som har flest golfbanor per invånare. Vi har 450 stycken på sammanlagt 30 000 hektar och nya banor fortsätter att etableras. Svenska Golfförbundet, SGF, har 575 000 medlemmar som får frisk luft, motion och rekreation genom golfen. Varje säsong spelas i genomsnitt 35 000 golfrundor på varje anläggning. Men hur påverkas miljön?...

Läs mer
  • 1
  • 2

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.