fbpx

Levande sjöar och vattendrag

Levande sjöar och vattendrag

Riksdagens mål för Levande sjöar och vattendrag är:

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.”

Regeringen har fastställt preciseringar av miljömålet som bland annat avser god ekologisk och kemisk status, ytvattentäkters kvalitet, hotade arter, främmande arter och friluftsliv.

Varor och tjänster som bidrar till Levande sjöar och vattendrag
Vattenrening är sedan länge ett område där det svenska näringslivet erbjuder både reningsteknik och systemlösningar. I det moderna skogs- och jordbruket ligger åtgärder för att minska påverkan på vattenmiljön. Vi ser också intressanta lösningar med alltmer miljöanpassade fritidsbåtar och motorer. Övervakning av dammkonstruktioner är ett annat område där svenska företag ligger långt framme.

Läs mer om hur näringslivet bidrar till att nå detta mål

Bot för uselt badvatten

Stadsnära badstränder får ofta problem med att vattnet förorenas av tarmbakterier. Kemiras desinfektionssystem DesinFix renar badvatten snabbt utan skadliga biprodukter. När ämnet reagerat med bakterierna återstår koldioxid och vatten.

Läs mer

Vattensnål tvätt av tunga fordon

”Tillgången till rent vatten har blivit en allt viktigare fråga i många länder”, säger Robert Sundell, som är vd för Westmatic. ”Vi har de absolut mest miljöanpassade systemen som finns i marknaden för tvätt av bussar, lastbilar och tåg. Vi återvinner och renar vatten i de olika stegen i vår tvättprocess”, fortsätter Robert.

Läs mer

Aska från biobränslen gör nytta i skogen

Uttag av biobränslen från skogen för också bort näringsämnen. För att sluta kretsloppet och förhindra markutarmning bör askan återföras. Askungen Vital länkar ihop energibolagen med skogsbrukarna och tar hand om hela hanteringen av askan från producent till skog, med analys, behandling och spridning.

Läs mer

Unik odling av vete minskar klimatpåverkan

”Vi har utvecklat ett nytt odlingskoncept för spannmål med upp till 20 procent mindre klimatpåverkan. Hittills har vi skördat 70 000 ton sådant vete på åkrar runt om i Sverige. Genom detta har vi minskat utsläppen med 6 000 ton koldioxid”, säger Claes Johansson, som är hållbarhetschef på Lantmännen. Fokus på lantgården ”Matens klimatpåverkan i kedjan från jord till...

Läs mer

Halkbekämpning med vulkaniskt material

Användningen av vägsalt och andra kemikalier för halkbekämpning vintertid är omfattande. I Kanada används varje år 5 miljoner ton, i USA 15 miljoner ton och i Sverige 0,25 miljoner ton. ”Det finns tyvärr ett antal problem som är förknippade med vägsalt och andra preparat som smälter snö och is”, konstaterar Oscar Lyttbacka, som är VD för företaget Eco Concept...

Läs mer

Miljö som en del av affärsidén

Hr Björkmans Entrémattor har en intressant miljöhistorik. ”Vi startade företaget för drygt 20 år sedan och vi hyr ut och tvättar mattor. Miljöfrågorna har alltid varit en viktig komponent i vår affärsstrategi och vi har varit först i Sverige inom ett antal områden. År 1999 var vi det första tvätteriet som certifierades enligt ISO 14001 och året efter var...

Läs mer

Hållbara lösningar för återanvändning av vatten

Inom vattenområdet har Sverige en lång tradition av framstående forskare och tekniker. En av de mest kända är professor Malin Falkenmark som personifierar ”the grand old lady” bland hydrologer över hela världen. Hon har gjort sig känd för att arbeta för att överbrygga klyftor mellan hydrologi och andra vetenskaper, mellan teori och tillämpning och mellan vetenskapsmän och politiker. Redan...

Läs mer

Rent vatten från smutsig snö

Snö kan faktiskt betraktas som avfall. Det vi tänker på är självklart inte den vita nysnön som fallit i fjällen utan snö som förorenats i stadsmiljöer och som måste tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Snö som faller på gator och torg blir nämligen förorenad av vägsalt, oljor, tungmetaller och andra ämnen. Sådana snömassor kan läggas på en...

Läs mer

Naturligt kretslopp renar avloppsvatten

Det finns massor av avlopp som inte är anslutna till kommunala avloppsreningsverk. Bara i Sverige rör det sig om i storleksordningen 700 000 enskilda avlopp, varav 60 procent finns i fastigheter för boende året runt och resten i fritidshus. Många av fritidshusen ligger nära vattendrag och avsaknad av rening ¬– eller dåligt fungerande reningssystem – bidrar till övergödningen av...

Läs mer
  • 1
  • 2

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.