fbpx

Levande sjöar och vattendrag

Levande sjöar och vattendrag

Riksdagens mål för Levande sjöar och vattendrag är:

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.”

Regeringen har fastställt preciseringar av miljömålet som bland annat avser god ekologisk och kemisk status, ytvattentäkters kvalitet, hotade arter, främmande arter och friluftsliv.

Varor och tjänster som bidrar till Levande sjöar och vattendrag
Vattenrening är sedan länge ett område där det svenska näringslivet erbjuder både reningsteknik och systemlösningar. I det moderna skogs- och jordbruket ligger åtgärder för att minska påverkan på vattenmiljön. Vi ser också intressanta lösningar med alltmer miljöanpassade fritidsbåtar och motorer. Övervakning av dammkonstruktioner är ett annat område där svenska företag ligger långt framme.

Läs mer om hur näringslivet bidrar till att nå detta mål

Övervakningssystem för att förhindra dammolyckor

Tillgång till vatten är en förutsättning för mänskligt liv och behovet att kontrollera vatteninfrastrukturen har antagligen alltid funnits. Olika typer av dammar har därför byggts för att styra vattenföringen i floder och andra vattendrag. Det var dock inte förrän i början av 1800-talet som dammbyggnadskonsten utvecklades till en vetenskap. Förutsättningarna för detta var ökade kunskaper inom hydrologi och hållfasthetslära....

Läs mer

Skräddarsydda elastomerer bidrar till hållbar utveckling

Tänk dig ett material som påminner om gummi, men som kan utvidgas upp till tio gånger sin storlek då det kommer i kontakt med vatten, för att sedan återta sin ursprungliga form när vattnet försvinner. Egenskaper som är skräddarsydda i exempelvis tätningar till vattenreningsverk, avlopp och tankar – alltså tillämpningar där miljöprestanda är viktigt. Vi talar här om en...

Läs mer

Miljöanpassad bilvård sparar vatten och energi

I det nätbaserade uppslagsverket Wikipedia konstaterar man att en bil ”är ett motorfordon som är försett med åtminstone tre hjul och som inte kan anses som en motorcykel eller moped”. För närvarande finns det mer än 800 miljoner bilar i världen och bilparken ökar med snabb hastighet. I Kina och Indien har en snabbt växande medelklass har på några...

Läs mer

Världens första dränkbara pump med Premium Efficiency

Det är svårt att gradera vikten av olika miljöproblem. Många är dock överens om att högt på agendan ligger effektiv energianvändning, minskad klimatpåverkan, samt tillgång till rent vatten och effektiv avloppsvattenhantering. Låt oss därför granska en svensk avloppspump som genom sin goda verkningsgrad bidrar till förbättringar inom dessa områden. Energislukande elektriska motorer I runda tal säljs det 30 miljoner...

Läs mer

Bot mot läkemedelsrester i avloppsvatten

I länder som Sverige tar man tillgången till vatten av god kvalitet som en självklarhet. Detta gäller tyvärr inte överallt och på många platser på jorden finns det inte tillräckligt med vatten för produktion av mat, sanitära ändamål och ekonomisk utveckling. Ökad befolkningstillväxt, vattenföroreningar och klimatförändringar ökar trycket på de tillgängliga resurserna av sötvatten. Vi kan konstatera att människans...

Läs mer

Motorbåt med segelbåtskänsla

Seglare brukar framhålla båtens fina samspel med havets rörelser, vågornas kluckande, vindens sus och ljudet av kölvatten som argument till varför man valt en segelbåt i stället för en motorbåt. Som ett resultat av den ökade miljömedvetenheten har det under senare år börjat dyka upp motorbåtar med en del av den känsla som seglarna uppskattar. Ett steg på vägen...

Läs mer

Båtbygge med miljötänk

Då man manuellt sprutar polyester vid tillverkning av plastbåtar måste personalen bära ansiktsmask och skyddskläder. Arbetsmiljön är krävande och dessutom blir utsläppen av styren och andra föroreningar till atmosfären betydande. Det finns dock andra mer miljöanpassade tillverkningsmetoder och vid Ryds Båtindustri började man för cirka tio år sedan använda vakuuminjektionsteknik vid båtbyggen. Grundtanken var att förbättra arbetsmiljön men på...

Läs mer

Mikrobiologin i fokus vid rening av avloppsvatten

Förorenat avloppsvatten kan orsaka allvarliga miljöproblem. Under mitten av 1900-talet uppmärksammades effekterna i miljön av syreförbrukande ämnen i avloppsvatten och biologiska metoder för rening utvecklades. Resultatet blev att antalet döda eller igenväxta sjöar och vattendrag minskade i många länder. Avloppsvattenproblematiken var dock mer komplex än vad man först trodde. Nästa område blev krav på rening av utsläppen av kväve...

Läs mer
  • 1
  • 2

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.