fbpx

Levande skogar

Levande skogar

Riksdagens mål för Levande skogar är:

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”

Regeringen har fastställt preciseringar av miljömålet som bland annat avser ekosystemtjänster, gynnsam bevarandestatus och genetisk variation, främmande arter, bevarade natur- och kulturmiljövärden, samt fritidsliv.
 

Varor och tjänster som bidrar till Levande skogar
Skogsindustrin produkter tillverkas av en förnybar råvara och är återvinningsbara. Inom branschen finns det många exempel på produkter som gör miljönytta, exempelvis klimatsmarta träbyggnader, resursbesparande förpackningar, textilfibrer och biobränslen.

Vad det gäller skogsbruket tar näringslivet och myndigheterna fram gemensamma målbilder för god miljöhänsyn. Det kan gälla hur skogsbruket vid olika åtgärder ska ta hänsyn till känsliga biotoper, naturvärdesträd, mark och vatten, kulturmiljöer och friluftsliv och rekreation. Flera skogsbolag har utvecklat egna hänsynsgarantier på sina marker.

Läs mer om hur näringslivet bidrar till att nå detta mål

Framtidens textilier

Textilindustrin är en av världens största branscher. Produktionen av textilier har genom åren bidragit till betydande miljöproblem, framförallt genom de vattenföroreningar framställningen leder till. Mycket beror på att bomull, som används i ungefär hälften av all textiltillverkning, är extremt vattenkrävande. Att tillverka ett kilo bomull kan kräva upp till 29 000 liter vatten. Därtill kommer de kemikalier som används...

Läs mer

Energieffektiv pappersproduktion

Skogsindustrin omvandlar effektivt skogsråvara till papper - men processerna kräver mycket el. Ett forskningssamarbete mellan industri och akademi ska optimera processerna och halvera papperstillverkningens elförbrukning på tio år.

Läs mer

Aska från biobränslen gör nytta i skogen

Uttag av biobränslen från skogen för också bort näringsämnen. För att sluta kretsloppet och förhindra markutarmning bör askan återföras. Askungen Vital länkar ihop energibolagen med skogsbrukarna och tar hand om hela hanteringen av askan från producent till skog, med analys, behandling och spridning.

Läs mer

Ekologiskt kretslopp som affärsidé

På Wapnö, Sveriges största mjölkgård, är hållbarhet och kretsloppstänkande centralt. Verksamheten bygger på ett gårdseget ekologiskt kretslopp och modern teknik, och råvarorna förädlas på plats.

Läs mer

Skriv ut ditt nya hus med innovativ och miljösmart teknik

Det är många som talar om additiv tillverkning och entusiasterna är övertygade om att tekniken kommer att förändra tillverkningsmetoderna inom många branscher. ”Additiv tillverkning – friformsframställning eller 3D-printing – är olika namn på samma sak. Det går ut på att en maskin printar ut objekt baserade på en digital ritning genom lager-på-lager-tillverkning”, berättar Marlene Johansson, som är föreståndare för...

Läs mer

Lättare förpackning för livsmedel

I en allt hårdare konkurrens försöker livsmedelstillverkarna kapa sina förpackningskostnader utan att kompromissa med kvaliteten. En ekvation som inte är helt enkel att lösa då en livsmedelsförpackning fyller många olika funktioner. Förutom att skydda livsmedlet och utgöra yta för bilder och text är det mycket annat som förpackningen bör prestera. En egenskap som blivit allt viktigare är att miljöpåverkan...

Läs mer

Naturligt träskydd

Traditionella träskyddsmedel kan innehålla aktiva beståndsdelar som koppar, bor, fosfor och kreosotolja. Medlen verkar genom att kemikalierna dödar rötsvampar och andra organismer som angriper träet och myndigheterna har uppmärksammat olika miljö- och hälsoproblem som orsakas av träskyddsmedel. Vissa preparat har efterhand förbjudits och andra är klassade som bekämpningsmedel där användningen kräver särskilda försiktighetsåtgärder. Det finns därför ett betydande intresse...

Läs mer

Billigt biobränsle från cellulosa

Miljöteknikföretaget REAC Fuel i Lund har utvecklat en patenterad extraktionsmetod för omvandla lignocellulosa till biobränsle. Hemligheten ligger i att sönderdela biomassan till enkla sockermolekyler som sedan kan användas för att framställa etanol och andra typer av biobränsle. Tekniken gör det exempelvis möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt framställa bränsle som direkt kan tankas i en vanlig dieselmotor. ”Vår metod...

Läs mer

Platta paket blir flervåningshus

Att bygga villor i trä är ingen nyhet. Den röda stugan är närmast att betrakta som ett varumärke för det svenska landskapet. Att bygga flerbostadshus i flera våningar i trä är däremot något som blir mer och mer populärt. Att använda det traditionella byggmaterialet i modern byggnadsteknik är en klimatsmart lösning som snart kan bli aktuell inom kinesisk stadsplanering....

Läs mer

Nanocellulosa förnyar skogsindustrin

Nanoteknik är ett område som väcker stora förhoppningar inom olika industribranscher. Hos många personer väcker begreppet associationer om innovationer och produkter med fantastiska egenskaper. I nanovärlden rör vi oss med material i storleksordningen från en miljondels millimeter till en tusendels millimeter. Nanoteknik handlar alltså om att studera och manipulera materien i molekylär skala. Även om området fortfarande uppfattas som...

Läs mer
  • 1
  • 2

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.