fbpx

Levande skogar

Levande skogar

Riksdagens mål för Levande skogar är:

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”

Regeringen har fastställt preciseringar av miljömålet som bland annat avser ekosystemtjänster, gynnsam bevarandestatus och genetisk variation, främmande arter, bevarade natur- och kulturmiljövärden, samt fritidsliv.
 

Varor och tjänster som bidrar till Levande skogar
Skogsindustrin produkter tillverkas av en förnybar råvara och är återvinningsbara. Inom branschen finns det många exempel på produkter som gör miljönytta, exempelvis klimatsmarta träbyggnader, resursbesparande förpackningar, textilfibrer och biobränslen.

Vad det gäller skogsbruket tar näringslivet och myndigheterna fram gemensamma målbilder för god miljöhänsyn. Det kan gälla hur skogsbruket vid olika åtgärder ska ta hänsyn till känsliga biotoper, naturvärdesträd, mark och vatten, kulturmiljöer och friluftsliv och rekreation. Flera skogsbolag har utvecklat egna hänsynsgarantier på sina marker.

Läs mer om hur näringslivet bidrar till att nå detta mål

Ekoeffektiv skogsråvara i modernt båtbygge

Råvaror från skogen kan användas till mycket mera än plankor, massaved och bränsle och Sverige är en viktig spelare vad det gäller teknikutveckling för att finna nya användningsområden för skogsråvaran. Forsknings- och utvecklingsarbetet inriktas exempelvis mot byggprodukter, biobränslen, livsmedel, baskemikalier, produkter för ytbehandling, biokompositer, kläder, nanoteknik och mycket annat. Kompetenscentrumet EcoBuild (se faktaruta nedan), vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,...

Läs mer

Sandwichkonstruktion gör byggbranschen grönare

Ett normalstort (150 m2) svenskt enfamiljshus förbrukar cirka 24000 kWh/år. Ungefär 25 procent används i form av elenergi för belysning, hushållsmaskiner och hemelektronik. Resten av energin går åt till varmvatten (19 procent) och för att värma huset (56 procent). Värmeenergin läcker från huset genom väggar, tak, dörrar, fönster och ventilationen. Uttrycket att ”elda för kråkorna” är fortfarande tillämpligt för...

Läs mer

Effektivt nyttjande av lastkapacitet med SECU-boxar

Skogsföretaget Stora Enso är en av Sveriges stora brukare av transporter. Timmer ska fraktas från de skogsområden där träden har växt och pappersprodukter ska skickas från mindre orter i Sverige där Stora Enso har sina bruk. Otillgänglighet gör till viss del att beroendet av lastbilstransporter är stort, men tåg är vanligt på de sträckor där det är möjligt. Inom...

Läs mer

Ny skanner för kemisk analys av biomassa

Det kanske inte är så glamoröst som solcellspaneler eller vindkraftparker som elegant utvinner energi ur luftmassorna, men enbart genom att öka effekten hos förbränning av biomassa skulle man kunna få ett betydande alternativ till fossila bränslen. Mellan 11 och 14 procent av jordens energiuttag härrör från grödor som träflis eller energigrödor vilket gör att även småbesparingar kan visa sig...

Läs mer

Miljöanpassad elhybrid i skogsbruket

Vad är en ”skotare”? Några förknippar kanske ordet med segling men begreppet hör hemma inom det skandinaviska skogsbruket. I vår del av världen fälls träden och kapas på plats i skogen i längder som passar för transport med timmerbil. Här kommer skotaren in. En skotare är en skogsmaskin som används för transport (skotning) av rundvirke från avverkningsplatsen till en...

Läs mer

Mindre miljöpåverkan med nytt gödselmedel

Tillgång till kväve är en förutsättning för skogsplantors och andra växters tillväxt. De klassiska gödselmedlen innehåller därför oorganiska nitrat- eller ammoniumjoner som kvävekälla. En nackdel med nitratjonen är att den är negativt laddad och kan lakas ut ur marken och hamna i något vattendrag. Där stimulerar kvävet växternas tillväxt och resultatet blir igenväxning av sjöar och åar. SweTree Technologies...

Läs mer

Älgjakt på naturens villkor

Tänk dig orörd fjällnära skog och möte med en bjässe till skogens konung. En mäktig upplevelse för de flesta. Sedan ett par år arrangerar företaget Naturupplevelser i Lappland just detta i form av älgjakt tillsammans med Smilalidens jaktlag i Blaikens jaktområde i Sorsele kommun. ”Jakten sker på naturliga bestånd där kunskap om vilt och natur är en förutsättning för...

Läs mer

Grön cellulosakemi ger miljöfördelar

Ett enda pappersbruk kan under ett år använda flera tusen ton kemikalier. En viktig anledning är att man vill åstadkomma speciella egenskaper hos cellulosa, alltså den molekyl som utgör en av beståndsdelarna i papper, trä och andra cellulosabaserade material. Genom en kemisk process som kallas esterifiering – en kemisk reaktion mellan en syra och en alkohol – binds olika...

Läs mer
  • 1
  • 2

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.