Ökad miljömedvetenhet

Konsumenter efterfrågar i allt högre utsträckning produkter som är mer gynnsamma ur miljösynpunkt. Företag och branscher får därigenom stimulans att utveckla miljöanpassade produkter och tjänster. Lösningarna på problemen är inte alltid enkla och kommer i framtiden säkert att bestå av en kombination av ”miljösmartare” produkter och förändrade konsumtionsmönster.

Rätt miljölagstiftning

Skärpt lagstiftning är en viktig orsak till att efterfrågan på nya tekniker och lösningar ökar, men det är viktigt att lagstiftningen angriper miljöproblemen på rätt nivå. Med teknikneutral inriktning, som fokuserar mer på själva utsläppsminskningen än på hur minskningen ska gå till, tas näringslivets skaparkraft tillvara.

Det är också önskvärt att samma miljöregler gäller över olika delar av världen för att miljöförbättringar verkligen ska ske och inte bara flytta. EU:s medlemsländer måste exempelvis leva upp till unionens miljödirektiv och internationella överenskommelser finns, även om de kunde vara mer explicita och juridiskt bindande.

Ekonomiska styrmedel

Skatter och avgifter inom miljöområdet, såsom koldioxidskatt, handel med utsläppsrätter och NOx-avgifter på utsläpp från energianläggningar kan styra konsumenter och producenter att göra miljöanpassade val.

Statliga subventioner, exempelvis ”miljörabatter” på fordon som klassas som miljöbilar, är ett annat styrmedel som kan få stort genomslag på marknaden.

Internationella överenskommelser

Det finns viktiga avtal inom miljöområdet som påverkar såväl näringslivet som samhället i stort. Ett exempel är Montrealprotokollet som förbjuder användningen av vissa ozonnedbrytande ämnen. Åtgärderna accepterades snabbt över hela jorden och drev på utveckling av bland annat kylskåp, frysar och köldanläggningar.

Affärsmässiga hot och möjligheter

Krav från kunder och konsumenter gör att företag måste prestera ett trovärdigt miljöarbete och erbjuda miljöanpassade produkter. Därför avtalar många företag frivilligt om att minska energianvändningen eller förbättra produktionen ur miljösynpunkt. De inför miljöledningssystem och publicerar hållbarhetsredovisningar. Åtskilliga ser affärsmässiga möjligheter i att miljöanpassa produkterna.

Miljökrav som ställs vid offentliga och privata upphandlingar får genomslag hos producenterna. Företag anpassar produkter och tjänster efter upphandlingskriterierna eftersom alternativet – att negligera anspråken – ses som ett affärsmässigt hot. För att underlätta kommunikationen mellan köpare och säljare har vissa branscher tagit fram frivilliga system som öppet visar produkternas miljöpåverkan och miljöegenskaper. Hit hör olika typer av miljövarudeklarationer och miljömärkning såsom EU-blomman, IT-deklarationer och system för certifiering och värdering av skogsråvara (FCF, PEFC).