Klimateffektiva godstransporter inom ABB

Klimateffektiva godstransporter inom ABB

Sverige är ett land med stort import- och exportberoende. Med det följer att vi även är beroende utav transportlösningar och att svenska företag behöver transportera gods till och från världens alla hörn. Många stora, svenska industriföretag verkar på en internationell marknad med kontor och tillverkning i flera världsdelar. Ett sådant exempel är ABB.

Inom ABB arbetar man med klimateffektiva godstransporter genom till exempel samlastning och konsolidering av godsflöden, minskad transporterad vikt och volym, effektivare förpackningar, ökad andel leveranser direkt till slutkund, minskad andel delleveranser samt ledtidsmätning och val av rätt transportupplägg. Exempelvis kan lokala mål för de enskilda ABB enheterna vara att minska andelen kurirleveranser, öka andelen direkta slutkundleveranser, minska volymvikten på emballage samt att övergå från plywood till wellpapps-emballage på allt flyg till utvalda destinationer. Med detta synsätt minskar utsläppen/transportbehovet samtidigt som ABB kan konstatera att det inte behöver vara någon konflikt mellan miljö- och kostnadsmål.

På ABB har man dock kommit fram till att den kanske viktigaste åtgärden för att minska utsläpp av växthusgaser är att arbeta internationellt med logistikfrågan. Koldioxidmätningar gjorda på en av ABB’s divisioner visar att utsläppen allokerade till Sverige utgör mindre än 1 procent av de totala utsläppen för den divisionen. Av denna anledning väljer ABB att vidga perspektivet i arbetet med logistiklösningar. Synsättet medför exempelvis att det vore mer effektivt att styra över större volymer flygfraktat gods till de Skandinaviska flygplatserna. På så sätt skulle man slippa att först transportera godset med lastbil till exempelvis Frankfurt, där det flygs vidare till Singapore. Bättre ur effektivitets- och klimatsynpunkt vore då att öka volymerna så att flyget kunde lastas fullt och flyga direkt från Skandinavien till slutdestinationen. Alltså kan det vara bättre att utsläppen från svenska transporter ökar, för att på så sätt minska de totala, globala utsläppen. Riktigt smarta logistiklösningar kräver alltså att klimatfrågan hanteras som det globala problem det faktiskt är.

Ett företag som berörs av import och export behöver alltså se över sin totala, internationella påverkan från godstransporter och välja åtgärder därefter. Samtidigt är förstås förbättringsarbete som bedrivs nationellt positivt och nödvändigt. Dessutom menar ABB att miljöarbete inte kan bedrivas isolerat från de övriga funktionerna i företaget, utan bör integreras i det kontinuerliga förbättringsarbete som bedrivs inom inköp, försäljning, produktutveckling, order, lager och så vidare. För att kunna ta ett helhetsgrepp kring logistik- och klimatfrågan krävs att man först får en ordentlig bild av vart utsläppen uppstår och hur stora utsläppen från olika källor är. Därefter kan man finna möjligheterna till utsläppsminskning och effektivisering, såväl på det lokala som globala planet. För att kunna arbeta för minskade utsläpp från transporterna är det därför klokt att börja med att mäta, analysera, målsätta och följa upp. Då blir det tydligt var den stora potentialen att minska utsläppen finns och det blir enklare att prioritera bland en mängd olika möjligheter.

Artikeln publicerad i April 2010