Fuktskador under sjötransporter kostar miljardbelopp varje år. Absortechs absorbenter suger upp fukt inne i fraktcontainrarna. Det minskar svinnet, sparar produktion och transporter, och ger stora miljövinster.

”Att skydda gods mot fukt under sjötransporter borde vara lika självklart som att skydda det mot fysiska skador och stöld. Uppskattningsvis skadas varje år gods till ett värde av cirka fem miljarder dollar, varav 10 procent är relaterat till fuktskador. Effekten blir dålig hushållning med naturresurser, påverkan på miljö och klimat samt ekonomiska förluster. Ett bra sätt att undvika fuktskador är att använda absorbenter inne i fraktcontainrarna”, konstaterar Fredrik Lindberg, som är regionchef vid Absortech International.

Billig försäkring mot fuktskador

”Absortech grundades 1996 och byggde på mer än tjugo års erfarenhet av industriell avfuktning med hjälp av kalciumklorid. Bolaget är pionjär och marknadsledande inom branschen med global närvaro och helägda bolag och samarbetsparters i över femtio länder. Vi gör betydande investeringar inom forskning och utveckling och har en stor och växande produktportfölj. Absortech var exempelvis först med att använda kalciumklorid inom industriell avfuktning, ett material som har överlägsna egenskaper att absorbera fukt. Vi var också först med absorbentsystem som kan hängas på innerväggarna i en fraktcontainer”, berättar Fredrik Lindberg.

Med hjälp av Absorpole®, som innehåller kalciumklorid och som hängs på containerns väggar, skyddas godset mot fukt under långa transporter. Illustration: Absortech.

”Det går att använda absorbenter för att skydda många olika typer av produkter. Absorbenter förhindrar exempelvis korrosion på metaller och maskiner, samt skyddar livsmedel och textil från mögelskador. Det kan röra sig om stora pengar om godset inte kommer fram i användbart skick. Kassationer, ompackning, produktionsstopp och saneringsåtgärder är kostsamma åtgärder. En av miljövinsterna är att det behövs färre transporter för att kompensera för det skadade godset. Att inte behöva tillverka nya produkter är givetvis också resurssparande”.

”Kalciumklorid tillhör den nya generationens absorbenter. Materialet kan absorbera 2,5 gånger så mycket vatten som sin egen vikt och är överlägset sina föregångare torkad lera och kiselsyragel (silica gel; SiO2). Kalciumklorid är en ren naturprodukt som är helt fri från kemiska tillsatser, något som kunderna efterfrågar. Det är en billig försäkring mot fuktskador och kostnaden för att skydda en container med kalciumkloridbaserade absorbenter ligger på i storleksordningen 300 – 1 000 kronor”, fortsätter Fredrik.

Skydd av kakao

En container är ett slutet system med sitt eget mikroklimat. Under en transport kan temperaturen variera mellan under fryspunkten upp till över 50°C. Varm luft kan hålla mer vattenånga än kall luft och fukten finns redan inne i containern där den kommer från luften, produkterna och förpackningarna. Sjunker temperaturen börjar vatten att kondensera på de ytor som är kallast, exempelvis på insidan av containerns tak. Det börjar helt enkelt att ”regna” inne i containern och risken för fuktskador är uppenbar.

Kakao är en bulkvara som transporteras över hela världen, men tyvärr förstörs idag mer än 15 procent av livsmedlet av fukt under transporten. Man använder vanliga containrar utan kylning och tillgång till elektricitet. En container kan innehålla 25 ton kakao i säckar och varje säck innehåller cirka 7,5 procent vatten. Det är inte ovanligt att godset står utomhus i ett par veckor i ett mycket varmt klimat innan det lastas på ett fartyg. Temperaturen inne i containern kan under dagen stiga till 40 – 60°C och den relativa fuktigheten blir 100 procent. På natten sjunker yttertemperaturen till 15°C och containerns metallytor kyls av. Vattenångan kondenserar då på insidan av taket och väggarna och vattnet droppar ner över kakaosäckarna. Det här bara början på kakaons resa och under ett par veckors sjötransport utsätts containrarna för mycket varierande väderförhållanden. När de anländer till Europa lagras de ytterligare någon vecka i något hamnområde. Varje gång det är kallare på containerns utsida än på insidan uppstår risken att fukten kondenserar och skadar godset. Under sin resa förlorar säcken med kakao en procent av de 7,5 procent vatten som den innehöll och i hela containern rör det sig om 250 liter vatten som ”regnat” över godset.

”Det är en stor utmaning att undvika fuktskador vid transporten av kakao och det är så mycket vattenånga i råvaran att det inte räcker med traditionella absorbenter. Här har vi utvecklat en ny teknik som heter Absortech® Vent. Tekniken består av en liten batteridriven fläkt som med hjälp av magneter fästs vid ventilen på containerns vägg. Frisk luft sugs in och den fuktiga luften ventileras ut. Fläkten följer med under hela resan och tekniken används med fördel tillsammans med någon av våra absorbenter. Eftersom en 40-fots container med kakao kan vara värd 800 000 – 900 000 kronor utgör 15 procent fuktskadad råvara en betydande ekonomisk förlust. I ett livscykelperspektiv är även miljöpåverkan betydande. Att odla och förädla en råvara och transportera den över halva jordklotet för att sedan kassera fuktskadade säckar är ingen hållbar lösning”, avslutar Fredrik Lindberg.

Artikeln publicerades i januari 2018.