Stora Nygatan i Stockholm blev 1876 Sveriges första asfaltbelagda gata. Sedan dess har nästan alla gator asfalterats och asfalterats om. Och däremellan måste de lagas. Skador och gropar i våra vägar orsakar många och dyrbara problem, men nu kan en svensk innovation göra dessa problem mindre. Denna innovation, en biobaserad asfalt, är dessutom bättre för miljön.

Asfalt har använts under tusentals år som tätnings- och byggnadsmaterial. Det moderna sättet att tillverka asfalt utvecklades under första delen av 1800-talet. Nuförtiden är användningen av asfalt betydande och i Sverige tillverkas och läggs ungefär ett ton asfalt per person och år. Användningen är ungefär lika stor i andra länder i Västeuropa och sammanlagt rör det sig om hundratals miljoner ton asfalt per år.

Asfalt består av sten och bindemedlet bitumen som är en oljeprodukt. Sten och bitumen värms upp och blandas i ett asfaltverk till en asfaltmassa. Genom att variera stenmaterialet, stenarnas storlek och bindemedlet får man asfalt med varierande egenskaper.

”Asfalt är ett mycket slitstarkt material men tunga transporter och kraftiga temperaturväxlingarna under vintrarna kan gå hårt åt vägar och gator”, berättar Thomas Utegård, som är marknadsförare vid NCC. ”Varje år lagas tiotusentals potthål och vad det gäller miljö och kvalitet är det är stor skillnad på materialen som läggs i hålen”, fortsätter  Thomas. ”Nu lanserar vår specialavdelning BINAB en ny produkt som kallas NCC Repasfalt med mycket bättre miljöegenskaper än traditionell kallasfalt”.

ncc1

Thomas Utegård lagar potthål med miljöanpassad kallasfalt.

Biobaserad asfalt lagar potthålen

”NCC Repasfalt är en kall, självhärdande, biobaserad och miljöanpassad asfaltblandning som ger samma hållbarhet och kvalitet som vanlig varm asfalt. Den kan användas på alla asfaltytor – till och med på högtrafikerade motorvägar”, konstaterar Thomas Utegård. ”Varje år sprids det i Sverige en halv till en miljon ton lösningsmedel i luften till följd av lagningar med traditionell kallasfalt. Varje ton kallasfalt innehåller 10 till 25 liter nafta. Med NCC Repasfalt kan utsläppen av lösningsmedel helt elimineras”, fortsätter Thomas.

Hemligheten med den nya asfalten är att de kemiska lösningsmedlen ersatts med en patenterad biobaserad och förnyelsebar naturolja. Oljan är en restprodukt från en industriell process som i vanliga fall bränns upp, men som i NCC Repasfalt får en bättre användning. Efter reaktion med vatten ändrar oljan egenskaper och hårdnar tillsammans med bitumenet.

”Den här typen av asfalt att föredra vid lagning av potthål, större sprickor, skador vid brunnar och broskarvar. Den lämpar sig mycket väl för lagning av skador på upp till två tre kvadratmeter och resultatet blir likvärdigt med vanlig asfalt och slitstarkare än traditionell kallasfalt. Den kan läggas under fuktiga och kalla förhållanden. Beläggningen skadas inte av regnväder under eller efter utläggning och kan trafikeras omedelbart”, avslutar Thomas Utegård.

Repasfalt tillverkas enligt ett hemligt originalrecept i den lilla staden Braunau i Österrike. NCC har den nordiska agenturen och bolaget använder Repasfalten i den egna serviceverksamheten. Bland kunderna som köper produkten finns kommuner, privata bolag med stora asfaltytor, vägföreningar, parkeringsbolag och fastighetsbolag. Priset är förhållandevis högt vilket medför att Repasfalt inte kan ersätta vanlig asfalt vid beläggning av hela vägar eller större ytor.

ncc2

NCC Green Asphalt

Lågenergiasfalten NCC Green Asphalt® är ett annat exempel på miljöanpassade produkter som NCC har utvecklat under de senaste åren. Hög processtemperatur har sedan länge ansetts som en förutsättning att få fram tillräckligt stark asfalt för användning på motorvägar och andra ytor med hög trafikbelastning. Huvuddelen av den asfalt som tillverkas och läggs på svenska vägar är därför varmt producerad, vilket innebär att stenmaterial och bitumen värms och blandas vid cirka 160°C. Processen för traditionell asfaltproduktion är både energikrävande och dyr, men genom att sänka temperaturen till 120°C vid asfaltproduktionen blir koldioxidutsläppen upp till 30 procent lägre.

Den miljöanpassade metoden för tillverkning av asfalt bygger på att man först tillsätter vatten till bindemedlet bitumen
och sedan ”skummar” blandningen. Processen gör att asfaltmassan blir mer lättarbetad och tillverkningstemperaturen kan därför sänkas. Resultatet blir en mer homogent blandad asfaltmassa och
metoden gör det dessutom möjligt att använda hårdare bitumen, något som ger en mer beständig beläggning. Den gröna asfaltmassan är dessutom lättpackad med fin yta och lågt hålrum – egenskaper som minskar risken för frostsprängning och oxidering.

Förutom de minskade utsläppen av koldioxid, kolmonoxid och kväveoxider till miljön ger den lägre processtemperaturen fördelar ur arbetsmiljösynpunkt. Det blir mindre rök, damm och lukt och exponeringen för lättflyktiga organiska föroreningar och aromatiska kolväten minskar.

Artikeln publicerades i augusti 2014