OPB_illustration_svensk

”Mycket förenklat är Opcon Powerbox ett stand-alone kraftverk där överskottsvärme i form av varmt vatten upphettas i en kokare till ånga. Överskottsvärmen kan exempelvis komma från en industriprocess eller en stor fartygsmotor. Ångan driver en turbin som via en generator producerar el. Därefter kyls ångan ner till vatten i en kondensor och pumpas tillbaka till kokaren och bildar ny ånga.”

”Vi tar aktiv del i arbetet med att bygga ett samhälle som inte är beroende av fossila bränslen”, berättar Rolf Hasselström, som är koncernchef och VD för Opcon AB. ”Målsättningen är att våra produkter och system förenar minsta möjliga miljöpåverkan med optimal funktion, tillförlitlighet och lång livslängd”.

”I världen i dag används endast försumbara mängder spillvärme för energiproduktion. Inom processindustri, tung industri, sjöfart och kraftvärmeproduktion ser vi en mycket stor potential för vår teknik som omvandlar spillvärme till elenergi. Opcons system bidrar till att energieffektiviteten ökar utan att det tillkommer nya klimatpåverkande utsläpp till miljön”, fortsätter Rolf.

Opcon Powerbox

Opcon Powerbox-teknik baseras på en teknik som kallas Organic Rankine Cycle (ORC). Tekniken har utvecklats av Opcon Energy Systems och bygger på grundprincipen för en Rankinecykel. Cykeln är uppkallad efter den skotske ingenjören William John Macquorn Rankine och är grunden för den teoretiska förståelsen för hur ångmaskiner fungerar.

Rankinecykeln eller ångkraftcykeln omvandlar värme till arbete. Värme tillförs externt till ett slutet kretssystem som oftast använder vatten som arbetsmedium. Vi låter Rolf Hasselström förklara hur Opcons system för elproduktion praktiskt utnyttjar Rankinecykeln:

”Mycket förenklat är Opcon Powerbox ett stand-alone kraftverk där överskottsvärme i form av varmt vatten upphettas i en kokare till ånga. Överskottsvärmen kan exempelvis komma från en industriprocess eller en stor fartygsmotor. Ångan driver en turbin som via en generator producerar el. Därefter kyls ångan ner till vatten i en kondensor och pumpas tillbaka till kokaren och bildar ny ånga. Kärnan i systemet är Opcons och vårt dotterbolag SRM:s unika skruvkompressorteknologi”.

Rolf Hasselström ser ett antal både ekonomiska och miljöfördelar med Opcon Powerbox:

  • Systemet producerar el från överskottsenergi (spillvärme), alltså energi som annars skulle gå förloras.
  • Systemet kan både utnyttja både låg- och högvärdig spillvärme i ett temperaturintervall mellan 55 – 250 °C.
  • Elproduktionen orsakar inga nya utsläpp av koldioxid.
  • Produktionskostnaden för el är konkurrenskraftig, vilket gör tekniken lönsam redan vid lägre elpriser än dagens.
  • El framställd ur spillvärme från användningen av biobränslen ger producenten elcertifikat. Certifikaten kan säljas vidare till elhandelsföretag.
  • Opcons teknik och teknologi är beprövad och bygger på ett unikt industriellt kompressorkunnande. Det är enkelt att anpassa systemet till olika typer av industrimiljöer.

El från avloppsvatten

Aspa Bruk producerar blekt och oblekt sulfatmassa med en produktionskapacitet på cirka 200 000 ton/år. Före installationen av en Opcon Powerbox ORC avleddes brukets varma avloppsvatten via en sedimenteringsbassäng till sjön Vättern. Nu leds i stället en del av avloppsvattnet först till Opcon Powerbox ORC där det omvandlas till emissionsfri elektricitet. Elproduktionen sker till ett konkurrenskraftigt pris. Vidare förvärmer systemet brukets processvatten vilket är en annan fördel. Opcon Powerbox kyler också avloppsvattnet innan det slutligen avleds till avloppsrening.

Opcon-Marine

”Opcon har i ett projekt tillsammans med Wallenius Marine – med stöd av Energimyndigheten – arbetat med att anpassa tekniken för elproduktion ur lågvärdig spillvärme ur ett fartygs ång- och kylsystem.”

Opconteknik minskar sjöfartens miljöpåverkan

Opcon har i ett projekt tillsammans med Wallenius Marine – med stöd av Energimyndigheten – arbetat med att anpassa tekniken för elproduktion ur lågvärdig spillvärme ur ett fartygs ång- och kylsystem. Målet är att spara bränsle och samtidigt minska utsläppen av koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar.

För detta ändamål har Opcon utvecklat två marina versioner av Opcon Powerbox:

  • Opcon Powerbox WST (Wet Steam Turbine), som är en speciell typ av ångturbin. Den genererar el även från våt eller fuktig ånga som inte behöver överhettas – i motsats till andra mer konventionella ångturbiner.
  • Opcon Powerbox ORC (Organic Rankine Cycle), som gör det möjligt att utnyttja lågvärdig värme som varmt vatten ur ett fartygs kylsystem. Den första referensanläggningen med både en Opcon Powerbox ORC och en Opcon Powerbox WST har nu installerats och testats.

Den stora Opcon Powerbox ORC, som drivs av fartygsdieselns kylvatten, beräknas i installationen på MV Figaro som mest kunna leverera uppåt 500 kW. Den mindre Opcon Powerbox WST körs på fartygets tillgängliga överskottsånga.

Artikeln publicerad i maj 2015