karlstad-airport

”Nyckeln till minskad miljöpåverkan från flyget är att utveckla och göra biobränslen kommersiellt gångbara istället för att fokusera på kompensationer för de utsläpp som redan görs”, konstaterar Peter Landmark, som är VD för Karlstad Airport.

”Vi kan nu visa att
det är fullt möjligt att flyga mer miljöanpassat och i juni 2014 öppnade vi Europas första tankanläggning för flygbiobränsle och den första reguljärflygningen med bränslet genomfördes”, fortsätter Peter. ”Från 2015 kan alla plan som åker från flygplatsen tankas med biobränsle”.

Ökat flygande men minskad miljöpåverkan

Transportsektorn står för ungefär 27 procent av de globala koldioxidutsläppen och flygets andel är två till tre procent. International Air Transport Association (IATA) har som mål att minska utsläppen av koldioxid med 50 procent fram till år 2050, där målet baseras på utsläppsnivån för år 2005.

”Effektivare motorer och anpassningar i luftrummet bidrar till minskad klimatpåverkan, men framförallt är det genom biobaserade flygbränslen som vi kan göra en betydande insats för att uppnå miljömålet”, berättar Jan Bergling, som är Branschchef vid Svenska FlygBranschen. ”Konkreta åtgärder är viktiga då flyget väntas bli ett av de snabbast växande transportmedlen med en årlig tillväxt på tre procent”.

Skogen kan bidra med biobränslen

Det nya flygbränslet produceras av biologiska råvaror, bland annat alger och restprodukter från industriprocesser. I närområdet till Karlstad Airport i Värmland undersöks exempelvis möjligheten att använda restprodukter från skogsindustrin för framställning av biobränsle.

För närvarande finns det två godkända teknologier för biobränsleproduktion till flyg, men under det närmaste året väntas motortillverkarna godkänna fler. Det finns flera nationella och internationella forskningsprojekt undersöker hur man kan utveckla produktionen och använda råvara från nya material. I praktiken blandas biobränslet med det fossila bränslet (”flygbensin”) och de certifierade biobränslena som nu används kan utgöra upp till hälften av bränslet i tanken.

Klimatkompensationsfond bidrar till utvecklingen

För närvarande är bioflygbränsle tre till fyra gånger dyrare än vanligt flygbränsle och merkostnaden är ett hinder för flygbolag att kunna tanka miljöanpassat. Antalet producenter är få och det sker ingen kontinuerlig tillverkning av biobränsle i stora volymer.

För att få fart på utvecklingen har Karlstad Airport – tillsammans med det nederländska företaget SkyNRG och Statoil Fuel & Retail – tagit initiativ till en ekonomisk lösning i form av en fond för klimatkompensation. Fonden ska inledningsvis täcka mellanskillnaden för kostnaden för vanligt flygbränsle och biobaserade bränslen. På sikt ska fonden även stötta forskning och företag, offentliga aktörer och privatpersoner kan bidra till fonden genom klimatkompensation.

”Karlstad Airport har nu en fullt fungerande skalbar modell av den miljöanpassade flygplatsen. Här finns både det rent fysiska biobaserade bränslet, tanken och flygtrafiken, men också processerna som gör att hållbart flygande inte bara kan realiseras på kort sikt utan också kan fortsätta över tid. Redan nu finns ett stort intresse för Karlstads initiativ, både från nationellt håll, många länder, flygplatser och inte minst från EU”, avslutar Jan Bergling.

Artikeln publicerad i oktober 2014