Varje grön inflygning ger upp till 100 kg bränslebesparing.

Varje grön inflygning ger upp till 100 kg bränslebesparing.

Fler resor och transporter med flyg leder till ökade utsläpp av växthusgaser. Flyget har fördelar ur transportsynpunkt, såsom snabbhet och säkerhet, men nackdelar ur klimatsynpunkt. Substituten till flyg är flera, men i somliga sammanhang är flyg det enda möjliga valet av transportmedel. Bättre bränsleeffektivitet och lägre utsläpp av växthusgaser är därför viktigt att uppnå även inom flyget. Ny teknik och alternativa bränslen är en viktig väg att utforska, men det går även att uppnå stora förändringar genom att granska körmönster och flygets rutter.

Flytrafikttjänsten vid LFV uppmärksammade den potential till effektivisering som finns inom flygtrafiken och har sedan en tid bedrivit olika projekt, ofta i samarbete med Arlanda flygplats, för att minska utsläppen från flyget. Det handlar om att öka bränsleeffektiviteten vid starten, själva flygningen och landningen.

Mängden gods som fraktas med flyg i Sverige uppgick till knappt 190 000 ton år 2006. Det var en ökning med 6 % jämfört med föregående år. Flygtrafiktjänsten vid LFV startade 2007 projektet Green Flights. Inom projektet arbetar man olika miljörelaterade åtgärder för att reducera utsläpp och buller från flygtrafik inom svenskt luftrum. Detta kräver samarbete mellan flygbolag, pilot, flygledning och flygplatsen där planet startar eller landar.

I början av flygningen, nämligen då planet taxar ut till startbanan, går det åt relativt sett mycket bränsle eftersom motorn inte är optimerad för drift på marken. Därför försöker flygledningen planera så att tiden ut till startbanan blir så kort som möjligt och så att planet inte behöver vänta alltför länge på att få lyfta. Särskilt på de större flygplatserna uppstår köer då det är mycket trafik på startbanan. För att kunna minimera köerna vill LFV införa ett datoriserat systemstöd som optimerar avgångarna ur ett miljöperspektiv. Detta delprojekt kallas Gröna utflygningar och inkluderar även optimering av utflygningsprofilen till marschhöjd.

Under själva flygningen kan själva flygvägens längd påverkas. På grund utav luftrummets utformning har flygplanen tvingats att gå omvägar på väg mot slutdestinationen. För att undvika onödigt långa flygsträckor och bränsleåtgång pågår arbete för att förkorta flygvägar inom svenskt luftrum. De förkortade flygvägarna beräknas spara cirka 5 400 ton bränsle per år, baserat på reducerad flygtid om cirka 10 timmar per dag. Flygtrafiktjänsten vid LFV har som mål att 8 av 10 flygningar i svenskt luftrum ska erbjudas raka rutter år 2012.

Vid landning tillämpas så kallad grön inflygning vilket innebär att planet har en kontinuerlig sjunkprofil ned mot landningsbanan och ett optimalt gaspådrag, vilket leder till kraftigt minskad bränsleåtgång i det skedet. Varje grön inflygning till Stockholm-Arlanda ger uppskattningsvis 50-100 kg bränslebesparing. Sedan projektet startades har mer än 30 000 gröna inflygningar initierats till Stockholm-Arlanda och mer än 1 700 ton flygbränsle har sparats. Det ger väsentliga minskningar i koldioxidutsläpp. Målet är att kunna erbjuda gröna inflygningar till 8 av 10 flygningar till LFV:s flygplatser år 2012.

Artikeln publicerad i december 2009