En naturlig zeolit kan användas vid halkbekämpning utan risk för att påverka grundvattnet.

En naturlig zeolit kan användas vid halkbekämpning utan risk för att påverka grundvattnet.

Användningen av vägsalt och andra kemikalier för halkbekämpning vintertid är omfattande. I Kanada används varje år 5 miljoner ton, i USA 15 miljoner ton och i Sverige 0,25 miljoner ton.

”Det finns tyvärr ett antal problem som är förknippade med vägsalt och andra preparat som smälter snö och is”, konstaterar Oscar Lyttbacka, som är VD för företaget Eco Concept Earth. ”Grundvatten och vattendrag förorenas, betong- och metallkonstruktioner korroderar, växter och djur kan skadas och under minus 9 °C har saltet knappast någon verkan”.

I Sverige har användningen av vägsalt bland annat uppmärksammats i arbetet med miljökvalitetsmålen och det finns en uttalad oro för påverkan på grundvattenkvaliteten (se faktaruta).

”Det finns effektiva och miljöanpassade alternativ till vägsalt och vi är först i Europa med att erbjuda halkbekämpning med ett vulkaniskt material som utvecklats i Kanada”, fortsätter Oscar. ”Den kanadensiske uppfinnaren gjorde stor succé i TV-programmet Dragons Den och alla fem ”drakarna” ville vara med och investera”.

Zeoliter ger hög friktion

”Produkten ZeoFriction består av ett vulkaniskt material – en naturlig zeolit. Den innehåller inte salter eller andra kemiska tillsatser och man kan använda den som substrat vid växtodling och som jordförbättringsmedel. Ur kemisk synvinkel fungerar nämligen zeoliten som en jonbytare för positiva joner. Det är ett av de få naturligt negativt laddade mineralen på Jorden och positivt laddade joner fastnar på zeoliten. Detta gäller både nyttiga ämnen som kalium-, kalcium och ammoniumjoner men också olika typer av föroreningar”, berättar Oscar Lyttbacka.

”Materialet har mycket hög friktion och ett ton räcker till nästan 60 000 kvadratmeter, vilket kan jämföras med cirka 5 000 kvadratmeter för vanligt vägsalt. Friktionskoefficienten är överlägsen sand eller material som blandats med stenflis”.

Mikroskopiska porer absorberar vatten

”ZeoFriction är ett finkornigt material som är mycket poröst och högabsorberande. Varje korn har mikroskopiska porer som absorberar det vattenskikt som finns på isens eller snöns yta. Kornen har sammanlagt en mycket stor yta, många kontaktpunkter och en mekaniskt hållbar struktur. ZeoFriction kan faktiskt absorbera vatten upp till 55 procent av sin egen volym och när materialet bäddas in i isen eller snön uppstår en sandpapperseffekt.” fortsätter Oscar.

”Den mörkgröna färgen bidrar till att solenergin tas upp tas och isavsmältningen ökar. Materialet smälter inte men sjunker in i snön eller isen. När ZeoFriction aktiveras mörknar färgen och färgförändringen visar för människor att nu är det säkert att cykla och köra bil. Produkten fungerar vid temperaturer som närmar sig -50°C men är också effektivt vid underkylt regn”.

”Negativa effekter som förorening av grundvatten, missfärgningar av korrosion av material förekommer inte. När halkbekämpningssäsongen är över kan produkten samlas upp och återanvändas. I en vanlig villaträdgård går det utmärkt att ge den ett ytterligare ett liv som jordförbättring i gräsmattan eller rabatten”, avslutar Oscar Lyttbacka.

Artikeln publicerades i januari 2015