”Vi har utvecklat ett system där 500 tankmätare automatiskt sänder information om vätskenivåerna i tankarna till en molnserver. I molnservern kopplas informationen och trafikplaneringen ihop och levereras till distributionsterminaler för flera hundra tankbilar i Sverige”, berättar Jens Johansson, som är projektledare vid Top Fuel.

top-fuel

”Det är möjligt att spara 25 – 40 procent av distributionskostnaderna genom att utnyttja sensorer och Internet of Things”

”Ser man exempelvis på en kemikalie- och oljeleverantör som förser massaindustrin med produkter är det möjligt att spara 25 – 40 procent av distributionskostnaderna genom att utnyttja sensorer och Internet of Things. Miljövinsterna blir samtidigt betydande genom minskade utsläpp från transporterna”.

Övervakning genom fjärravläsning

Kan man mäta nivån på innehållet i en tank utan att fysiskt finnas på plats? Detta är möjligt sedan länge och redan för snart 30 år sedan blev Top Fuel pionjärer med sin teknik för tank- och cisternövervakning genom fjärravläsning (telemetri).

”Sedan mitten av 1990-talet har intresset för fjärravläsning av tankar ökat och efterhand har vi utvecklat olika produkter och tjänster. Det är framförallt oljeindustrin som installerat fjärravläsning, men systemen finns inom många olika branscher. Internet, GSM, GPRS och andra tekniska framsteg har gjort det möjligt för oss att skräddarsy lösningar som öppnat nya möjligheter för våra kunder när det gäller kontroll över hur nivåerna i deras egna och deras kunders tankar ser ut online i realtid”, fortsätter Jens Johansson.

Tanken är aldrig tom

Det är flera aktörer som samspelar vid en leverans av flytande eller fasta kemikalier till en industrikund. Det rör sig om kemikalietillverkaren, den som importerar råvaran till distributionsterminalen och slutligen kunden som får sin leverans med en tankbil från terminalen. Kommer leveranserna inte fram i rätt tid kan produktionen äventyras.

”Med hjälp av Internet of Things följs tankbilstransporterna av de företag som berörs. Mängden kemikalier registreras hos leverantörerna så att rätt mängd finns på de olika platserna i leverantörskedjan. Övervakningen av nivåerna i tankarna sker genom ”intelligenta” mätenheter som mäter nivåförändringarna och beräknar behovet av påfyllning”, konstaterar Jens.

”Det blir aldrig produktbrist hos kunderna eftersom systemet övervakar hur mycket som finns i lager och hur mycket som är på väg genom kedjan. Inte minst viktigt är att kunden samtidigt göra avsevärda miljövinster genom bättre transportplanering. Mätvärden finns tillgängliga via internet och aktörerna i kedjan har därför bakgrundsinformation för att vidta rätt åtgärder, i rätt tid och till rätt kostnad. Att ringa in en order för att fylla tanken kan vi betrakta som historia”.

Mindre mängd farligt gods på vägarna

”Det ekonomiska, säkerhets- och miljömässiga värdet av systemet kan lätt beräknas”, konstaterar Jens Johansson. ”En dags körning med en tankbil kostar ungefär 2 000 Euro och mängden returer på grund av felberäkningar av beställd volym är i dag cirka 6 procent. Varje år genomförs det i Sverige ungefär 250 000 leveranser av bränslen, kemikalier och annat som räknas som farligt gods. Om alla större tankar för farligt gods utrustas med Top Fuels system skulle cirka 15 000 resor per år sparas, vilket motsvarar ett ekonomiskt värde på 30 miljoner Euro”.

”Utöver detta minskar kapitalbindningen och slitaget på transportfordonen. En annan säkerhetsmässig fördel är att mängden farligt gods som är i rörelse på vägarna minskar. Under ett år rör det faktiskt sig om cirka 15 miljoner ton farligt gods av klass 3 som transporteras. Skulle vår teknik med fjärravläsning implementeras i full skala minskar koldioxidutsläppet med 1000 ton per år”, avslutar Jens.

Artikeln publicerad i oktober 2014