Allt fler konsumenter vill köra bil på ett miljöanpassat sätt. De senaste åren har efterfrågan på drivmedel för olika transporter därför ökat starkt. Traditionella biltillverkare och oljebolag utvecklar sina traditionella och nya produkter för att ta mer hänsyn till miljön. Motorer anpassas till biodrivmedel, lägre förbrukning och bensin och diesel görs mindre miljöskadliga. Men även nya företag utvecklar alternativa bränslen och tar sig in på marknaden liksom företag som tillverkar utrustning för att framställa dessa nya bränslen. I användarledet arbetar distributörer med att göra biodrivmedel tillgängliga för allt fler konsumenter och blandar fossila bränslen med nya, mer miljöanpassade alternativ.

Biodiesel av växter och djurfett

Biodrivmedel utvecklas av växter och djurfett.

Företaget Ageratec tar tillvara de nya affärsmöjligheterna. Utanför Norrköping utvecklar man och tillverkar processutrustningar för tillverkning av biodiesel som utnyttjar växter och djurfett som råvara. De minsta system som Ageratec tillverkar kan användas av enskilda lantbruk för att göra biodiesel till gårdens traktorer av exempelvis rapsolja. Det kanske låter som om lantbrukaren väljer att göra bränsle istället för att producera mat, men det mesta som blir råvara till biodiesel går inte att använda som livsmedel. Oftast används olika former av avfall som i mer storskalig produktion där exempelvis fett från slakteriavfall utnyttjas. Gammal otjänlig frityrolja från gatukök är ett annat exempel. I slutänden kan traktorföraren inte avgöra om det är biodiesel eller vanlig diesel som finns i tanken.

– Våra kunder har olika anledningar att köpa utrustningen. Vissa kan ha tillgång på egen råvara som de vill omvandla till bränsle, medan andra kan ha en hög bränsleförbrukning och vill sänka kostnaderna. Dessutom fi nns köpare som vill miljöanpassa sitt lantbruk också på transport- och avfallssidan, säger David Frykerås, som är vd och delägare i Ageratec.

Idén till affärsrörelsen är att lantbrukaren ska fungera som både råvaruproducent och slutanvändare. Sedan 2003 har företaget sålt ett 80-tal maskiner som kostar från 1,5 miljoner kronor och kan leverera från 2 000 till 340 000 liter biodiesel per dag. Företaget tillverkar utrustningarna i Norrköping och de flesta köparna finns i Australien, men anläggningar har sålt i 18 länder runt om i världen. Cirka 95 procent av tillverkningen går på export.

Fördelar med biodiesel

Egen produktion av biodiesel har fördelar för både ekonomin och miljön jämfört med om vanlig diesel används. Ageratec betonar att:

  • Företag kan sänka kostnaderna för drivmedel och skapa affärsmöjligheter genom att sälja eventuellt överskott. Företagets miljöprofil stärks.
  • Användning av biodiesel bidrar till att beroendet av fossila bränslen minskar genom att energiinnehållet i avfallsprodukter från jordbruk och slakterier utnyttjas.
  • De biprodukter som uppstår vid biodieselproduktionen är också värdefulla. Exempelvis är rapsfrökakan, som erhålls vid pressning av rapsfrö, ett eftertraktat djurfoder. Glycerol som blir över vid tillverkningen av biodiesel är användbart vid framställning av biogas.

Fördelar finns också när biodieseln används istället för vanlig diesel.

  • Riskerna i arbetsmiljön minskar i och med biodieselns lägre giftighet. Om spill eller läckage uppstår blir mark och vatten mindre förorenade av giftiga substanser.
  • Det uppkommer lägre utsläpp av koldioxid, svavel, kolväten och partiklar med biodiesel.
I den här anläggningen tillverkas biodiesel.

När etanol eller metanol tillsätts startar den kemiska reaktionen som gör att biodiesel bildas.

Bilden här ovanför visar delar av en utrustning för tillverkning av biodiesel. Processen inleds genom att råvaran (exempelvis rapsfrön) pressas och oljan filtreras och lagras i en tank. Oljan pumpas därefter vidare till en tank och förvärms. I processtanken tillsätts metanol eller etanol och en katalysator vilket resulterar i att den kemiska reaktionen startar. Resultatet blir att biodiesel och biprodukten glycerol bildas. Glycerolen avskiljs och överskottet av etanol eller metanol återvinns. Biodieseln neutraliseras, tvättas och filtreras i de följande processtegen och pumpas till lagringstanken.

Artikeln är hämtad från skriften Miljönytta publicerad februari 2008.