En modern transportlösning ger stora klimatvinster och tidsvinster.

För att åstadkomma klimateffektiva transportsystem för längre sträckor behövs effektiva kombitrafiklösningar som sammanlänkar viktiga internationella knutpunkter och som har låga utsläpp. Initiativ på EU-nivå har tagits för att skapa så kallade Gröna transportkorridorer.

Det finns även exempel på enskilda företag som har gjort långsiktiga satsningar på att skapa transportlösningar mellan specifika orter som är effektiva och har låg klimatpåverkan. Ett exempel är Van Dieren Maritime som tillhandahåller transport av import- och exportgods i norra Europa, med tyngdpunkt på Sverige, Tyskland, Benelux och nordöstra Frankrike. Man arbetar sedan 2002 med kombitrafiklösningar mellan tyska Rühr-området och ett antal orter i Sverige. Lösningen innebär att godset transporteras med tåg från orten Herne, fyra mil öster om Duisburg, till Katrineholm, Nässjö, Göteborg respektive Helsingborg. Tågen tillhandahålls av företagen Hector Rail, DB Schenker samt Intercontainer som har fungerat som samarbetspartners åt Van Dieren i utvecklingen av transportlösningen.

”Fördelarna med vår transportlösning är flera”, säger Lars Lerstorp, vd för Van Dieren Sweden AB . ”Samtidigt som leveranssäkerheten har förbättrats och ledtiderna minskat, gör vi stora vinster både avseende klimat och tid.” Under sträckan krävs inga lokbyten utan tågen kan köra direkt till mottagande godsterminal via Danmark. På så sätt sparar man tid och bidrar till god leveranssäkerhet och korta ledtider. Ytterligare fördelar är mindre påverkan av körtidsreglerna, tyska vägskatten samt minskad sårbarhet inför förändrade dieselpriser. För närvarande höjs färjepriserna kraftigt vilket ytterligare stärker konkurrensförmågan hos den kombibaserade produkten.
Omlastningen mellan tåget och väntande dragbilar på terminalerna sker smidigt eftersom godset har lastats i 45 fot containers alternativt trailers. Både trailers och containers har i stort samma lastkapacitet; 33 pallplatser, men har olika fördelar för olika godstyper. Varje draglok har i snitt 38 enheter efter sig med en längd på drygt 600 meter och en totalvikt på ca 1600 ton. Detta utgör ett effektivt och gränslöst transportupplägg.

Varje vecka går totalt femton eldrivna tåg från Herne till Katrineholm, Nässjö, Göteborg respektive Helsingborg. Klimatvinsterna jämfört med om motsvarande transporter hade gått på landsväg är stora. Ett exempel är sträckan Düsseldorf – Södertälje, vilket med Van Dierens kombitrafiklösning innebär en besparing på 705 kg per enhet jämfört med att köra lastbil hela vägen. De kunder som anlitar Van Dieren får tillgång till en CO2-redovisning för det gods som har fraktats, så att de känner till hur stor utsläppsbesparing som har gjorts.

Van Dierens kombitrafiklösning mellan Tyskland och Sverige utgör ett gott exempel på hur internationella godstransporter kan göras smidigare, snabbare och mer klimatanpassade. Det finns god potential att åstadkomma liknande lösningar inom fler företag och på fler tungt trafikerade sträckor. Detta kräver dock en god samarbetspartner, informationsspridning och kunskapshöjning hos fraktköparna och en infrastruktur som möjliggör att lösningen kan genomföras.

Artikeln publicerad i februari 2010