Triboronteknologin kan ge tioprocentiga bränslebesparingar i vanliga bensin- och dieselmotorer. En borförening tillsatt till bränslet lägger en tunn film över metallytorna och minskar friktionen i motorn.

Uppskattningsvis en tredjedel av bränslet omvandlas till friktionsvärme i en förbränningsmotor. Foto: Triboron.

”Vi har under de senaste tio åren utvecklat en unik bränsleteknologi för alla typer av förbränningsmotorer. Ursprungligen arbetade vi med en innovativ produkt för speciella applikationer inom racing, men efterhand visade det sig att den patenterade teknologin lämpar sig för en industriell massmarknad. Produkterna har testats under mer än tio miljoner driftstimmar i fält och visat sig ge mellan 3 och 10 procents bränslebesparing i olika typer av motorer”, berättar Thomas Lindskog, som är VD för Triboron.

”Motorerna kan exempelvis vara bensindrivna fordonsmotorer, eller dieseldrivna generatorer, där ökad bränsleeffektivitet bidrar till minskad klimatpåverkan. Övergången till biobränslen har visserligen börjat men fossila bränslen kommer under många år att fortsatt spela en nyckelroll. Vi anser att Triboronteknologin ger betydande möjligheter i jakten på de globala målen att begränsa klimatförändringarna”.

Bor ger goda smörjegenskaper

”Bor (B) är ett kemiskt grundämne med atomnummer fem i det periodiska systemet. Vissa borföreningar minskar friktionen i motorn och har exceptionellt goda smörjegenskaper. Friktion är ju kraften som strävar efter att motverka rörelsen mellan ytor som är i kontakt med varandra. Friktionen omvandlar rörelseenergin till värmeenergi och i en vanlig förbränningsmotor går cirka en tredjedel av bränsleförbrukningen åt till friktion. För en genomsnittsbil rör det sig om ungefär 300 liter bränsle per år”, konstaterar Thomas Lindskog.

”Friktion är en av komponenterna inom vetenskapen tribologi där man studerar friktion, smörjning och nötning. Man kan säga att inom tribologin möts den mekaniska ingenjörskonsten och materialvetenskapen och det är i den skärningspunkten som produkten Triboron® rör sig. Vårt stora tekniska genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av bor till en klar och stabil vätska. Vi är ensamma i världen med detta och stabiliteten är en unik fördel som möjliggör industriell distribution och användning. Riskerna för hopklumpning och sedimentering, som är nackdelarna med liknande produkter på marknaden, är eliminerade. Det krävs endast små tillskott av Triboron för att behålla den friktionsminskande effekten under lång tid”.

Triborons produkter har i laboratorietester och mer än 10 miljoner driftstimmar i fält resulterat i bränslebesparingar med 3-5% i förbränningsmotorer. Bolaget avser nu inleda en bred internationell lansering. Foto: Triboron.

”Våra produkter kan användas i bränslen, oljor och fetter i olika typer av fordon och andra tillämpningar. Det rör sig om allt från motordrivna verktyg, skotrar och bilar till stora stationära generatorer, lastbilar och fartyg. Vätskan som innehåller bor samverkar med metallytorna och bildar en tunn film som minimerar friktionen även under extremt högt tryck. Filmen förhindrar att oxideringsprocesser påbörjas eller accelererar. Triboron har även en starkt bakteriehämmande effekt, vilket är fördelaktigt när det gäller biobränslen och olika typer av diesel. Bakterietillväxt och algpåväxt skapar stora problem i många bränslen och orsakar stopp och förslitning i injektorer och andra centrala delar i fordonsmotorer. Genom den bakteriehämmande effekten skyddar Triboron mekaniska delar från slitage, håller injektorer rena och skyddar mot korrosion. Alla dessa egenskaper gör produkten utmärkt för inblandning i biobränslen”, säger Thomas.

”Vi har testat teknologin i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och har etablerat ett partnerskap med Ångströms Tribomaterialgrupp vid universitetet i Uppsala. Triborons teknologi är patenterad i USA (2015, 2017), Australien (2016) och Japan (2016). Patentansökningar är under behandling i EU, Kanada och Indien”.

Teknologi med stor potential

”Den globala användningen av raffinerade fossila bränslen uppgår enligt Global Energi Data till mer än 5 400 miljarder liter per år. Detta ger upphov till utsläpp av mer än 15 miljarder ton av växthusgasen koldioxid. Det är här vi kommer in och bränsletillsatsen Triboron ger en minskad bränsleförbrukning om 3–5% och därmed minskade koldioxidutsläpp”, berättar Thomas Lindskog.

”Triboron har i dag kontakt med över 80 transportföretag och andra ledande industriella bolag i Norden och genomför fälttester tillsammans med företagen. En av dessa är fraktföretaget Carrier som under vintern 2016/2017 utvärderat Triboron Fuel Formula på ett tiotal lätta lastbilar i Jönköping, Malmö och Stockholm. Enligt Carrier är resultatet mycket positivt med en minskning av bränsleförbrukningen med över 10 procent. Under våren 2017 började Carrier köra alla lätta lastbilar med Triborons produkt och planerar att gå över till bränslet även för tyngre lastbilar”.

”Vi har nyligen tecknat ett tioårigt distributionsavtal med Future2Green som gäller rättigheterna att marknadsföra och sälja Triborons produkt för tvåtaktsmotorer. Avtalet har ett beräknat värde på 50-100 miljoner kronor. Ett annat nytt avtal rör den europeiska biobränsledistributören och producenten Future Fuels och inkluderar rätten att importera och distribuera Future Fuels produkter i Sverige och Norge. Importrättigheterna är en del av ett tioårsavtal som innebär att Future Fuels kommer att importera Triborons teknologi, integrera den i sina biobränslen och marknadsföra produkterna till sin internationella kundbas. Globalt står transporterna för en sjundedel av världens utsläpp av växthusgaser och vi ser definitivt en stor potential för våra produkter att minska energianvändningen, klimatpåverkan och kostnaderna”, avslutar Thomas Lindskog.

Artikeln publicerades i februari 2018.