Under sommaren 2017 återpubliceras några äldre artiklar. Denna publicerades första gången i januari 2013.

”Tillgången till rent vatten har blivit en allt viktigare fråga i många länder”, säger Robert Sundell, som är vd för Westmatic. ”Vi har de absolut mest miljöanpassade systemen som finns i marknaden för tvätt av bussar, lastbilar och tåg. Vi återvinner och renar vatten i de olika stegen i vår tvättprocess”, fortsätter Robert.

Anläggningar för tvätt av tåg har blivit en allt viktigare komponent i produktportföljen.

”Ända sedan Jan Sundell startade Westmatic för mer än 35 år sedan, har miljöfrågorna varit drivande för bolaget. Vi fick världspatent på produkten Renaren 1996 och tillämpningen är också certifierad för oljefiltrering för fartygsinstallationer. Vi strävar efter att alltid ha den senaste tekniken i våra produkter”, konstaterar Robert.

Vattenåtervinning

Att tvätta ett tåg eller stor lastbil är inte detsamma som att tvätta en personbil. Visst på-minner Westmatics tvättanläggningar om en vanlig biltvätt men under ytan på utrustningen är det mycket som skiljer. I tvättprocessen utnyttjar Westmatic två steg för att minimera vattenförbrukningen och utsläppen av förorenat processvatten.

För att kunna återvinna vattnet måste sand och andra partiklar avskiljas. Detta görs i rostfria hydrocykloner som avskiljer allt som är större än 10 µm. Därefter används en ozongenerator för att motverka uppkomsten av mikroorganismer och dålig lukt. Ozon är ett starkt oxiderande ämne som bland annat bryter ner luktande organiska ämnen och som dödar bakterier och andra mikroorganismer. Efter reningen kan mer än 85 procent av vattnet återanvändas i tvättprocessen. Systemet är helautomatiskt och kapaciteten kan dimensioneras från 165 till 1200 liter tvättvatten per minut. Det är bara vid den sista sköljningen som nytt vatten tillförs.

Vattenrening

Det vatten som inte används på nytt passerar genom en oljeavskiljare och förs vidare till en enhet som kallas Renaren. Renaren avskiljer mikroemulsioner av olja och andra föroreningar som bildas då kemiska tvättvätskor används vid fordonstvätten. Tekniken bygger på av en kombination av elektroflotation och elektrofällning och kallas för elektroflockation.

Det förorenade vattnet passerar en reaktor som innehåller en anod- och en katodplatta som genererar en likström på 130-150 ampere. Salt doseras automatiskt till vattnet för att skapa förutsättningar för elektrolys. Anoden består av en aluminiumcylinder och när aluminiumjonerna frigörs bildar de flockar med föroreningarna. Genom elektrolysen bildas små bubblor i vattnet som bidrar till att flockarna flyter upp till ytan. Vattnet transporteras till en tank där flocken skrapas bort och förs till en deponikammare. Rengöringen av anoden och katoden sker automatiskt genom högtrycksspolning och utrustningen behöver därför inte stängas av för manuell rengöring. Det renade vattnet släpps ut i avloppet och reningsgraden är mer än 99 procent. Reningsprocessen klarar de gränsvärden som finns angivna av miljömyndigheterna i olika länder.

Renaren är patenterad och är användbar i olika branscher där rening av oljeblandat vatten kan förekomma. Idag finns ungefär 350 Renare installerade runt om i världen. De flesta ingår i fordonstvättar men det finns också installationer vid målerier, lackverkstäder, tryckerier, fartyg och mekaniska verkstäder.

Tågtvätt allt viktigare

Westmatic har gjort över 3000 installationer av sina produkter över hela världen. Den amerikanska marknaden är viktig och bolaget etablerade sig i Buffalo år 2005 och där finns numera även en produktionsanläggning. Runt år 2000 utvecklade bolaget sina första anläggningar för tvätt av tåg, något som efter hand blivit en allt viktigare komponent i produktportföljen.

”Vi ser nu att marknaden för sådana tvättanläggningar ökar och under 2012 har vi levererat de två första anläggningarna till den ryska statsjärnvägen. Ytterligare två anläggningar är på väg till Ryssland”, konstaterar Robert Sundell. ”En av våra styrkor är att vi vid våra produktionsenheter tillverkar kompletta anläggningar som skräddarsys för kundens behov och som sätts på plats av oss själva”, avslutar Robert.

Artikeln publicerades i december 2012