Racerbilar som kör fort kring en bana förknippas sällan med miljönytta. Ändå är det precis det som sker i ett mycket intressant samarbetsprojekt mellan E.ON, LRF och Volkswagen. Tillsammans har de ett racingteam som tävlar i STCC, den svenska racingserien för standardvagnar.

Biogas är ett intressant alternativ till bensin och diesel. Ett förnyelsebart bränsle som kan tillverkas från avfall och restprodukter från lantbruket. Bränslet är inte bara miljövänligt ur klimatsynpunkt. Även utsläppen av tungmetaller, svaveloxid, kväve och stoftpartiklar är lägre än för motsvarande förbränning av bensin, diesel och etanol.

Metangasen är 20 gånger värre än koldioxid

När gödsel bryts ned bildas bland annat metangas, en växthusgas som är 20-30 gånger mer potent än koldioxid. Att hindra utsläppen av metangas är alltså av av yttersta vikt. Genom relativt enkel rötningsteknik förvandlas den illaluktande gödselstacken från en metanläckande klimatbov till ett fordonsbränsle med hög kvalitet.

Rötningen gör heller inte gödslet sämre som just gödningsmedel. Det för växtligheten intressanta ämnet i gödsel är kväve. Det som blir kvar i rötkammaren när biogasen är utvunnen, är en biogödsel med dubbelt så hög kvävehalt som vanlig stallgödsel.

Av detta följer faktiskt ännu fler miljönyttor.

Dels genom att en mindre mängd gödsel måste transporteras till och omkring på åkrarna för att uppnå samma gödningseffekt.

Dels också om biogödslet kan ersätta en del av mängden konstgödsel som används i jordbruket. Konstgödsel medför utsläpp av lustgas, vilket är en rent diabolisk växthusgas, mer än 300 gånger så potent som koldioxid.

Om biogasrötningen ger en effektivare naturlig gödsel kan denna användas i högre utsträckning på våra åkrar, vilket minskar behovet av konstgödsel och därmed även utsläppen av lustgas.

Racing visar biogasens prestanda

Håkan Buskhe i E.ON’s STCC-bil

Varför satsar då E.ON på biogas? Håkan Buskhe, koncernchef på E.ON Norden, förklarar: ”E.ON är i gasbranschen. Nu ser vi en möjlighet att successivt byta ut naturgas mot biogas som är en oändlig energikälla och som dessutom kan bidra till att lösa ett annat miljöproblem: metanläckagen från lantbruket.”

Att använda racingplattformen löser främst en kommunikativ uppgift för E.ON. Håkan Buskhe fortsätter: ”Ibland tror folk att det som är miljövänligt på något sätt skulle vara av sämre kvalitet eller erbjuda sämre prestanda än gammaldags bränslen. Om man vill visa att det rena bränslet är precis lika vasst, är racerbanan det bästa stället att göra det på.”

Biogas ger fart i resan mot klimatmålen

Regeringen har satt upp ett mål om att minska utsläppen med växthusgaser med 40% till 2020. En rad olika styrmedel används för att det målet ska infrias.

Det handlar om hur koldioxidutsläppen kan beskattas på olika sätt, men också om el-certifikatssystemet, enligt vilket medel omfördelas från icke-förnyelsebar energiproduktion till förnyelsebar dito. Allt detta främjar biogasutvecklingen.

Några anser att biogasenergin borde inbringa dubbla el-certifikat, eftersom den ger dubbel miljönytta. Det verkar inte vara aktuellt från lagstiftaren i nuläget, men visst ligger det något i ansatsen.

Det finns andra förnyelsebara bränslen, men de flesta av dem tar jordbruksmark i anspråk som annars skulle kunna användas till livsmedelsproduktion. Detta har fått en del kritik då vissa menar att detta gör livsmedel dyrare och att människor i fattiga länder därför drabbas hårt.

Biogas framställs i första hand från restprodukter, avfall och slam och tränger sålunda inte undan annan odling. Tvärtom kan man säga att biogasproduktionen gynnar både odlingen och odlarna.

Artikeln publicerad i Juli 2009.