Golfklubbar kan ansöka om miljödiplom.

Sverige är ett av länderna i Europa som har flest golfbanor per invånare. Vi har 450 stycken på sammanlagt 30 000 hektar och nya banor fortsätter att etableras. Svenska Golfförbundet, SGF, har 575 000 medlemmar som får frisk luft, motion och rekreation genom golfen. Varje säsong spelas i genomsnitt 35 000 golfrundor på varje anläggning. Men hur påverkas miljön?

De senaste åren har stora positiva förändringar skett på miljöområdet inom golfsporten och Svenska Golfförbundet konstaterar i sin miljövision att miljöarbetet är ett av golfens viktigaste verktyg för att sporten ska få acceptans i samhället och kunna utvecklas. Förbundet har kopplat golfens miljöfrågor till Sveriges 16 miljökvalitetsmål.

Miljöintresse finns också på golfbanan

Golf kan medföra både positiva och negativa miljöeffekter. Negativa miljöeffekter är exempelvis koldioxidutsläpp av transporterna till och från golfbanan, att kväve- och fosforgödsling kan orsaka övergödning i närliggande vattendrag, att användningen av växtskyddsmedel kan ge läckage till vattendrag och grundvatten och att energiförbrukningen och avfallsmängderna är betydande.

Men genom att uppmärksamma miljöproblemen och ta in dem i planeringsprocessen kan de minskas. De nordiska golfförbunden tar ansvar för att ny kunskap produceras genom forskning och att kunskapen används vid planering och skötsel av golfbanor. Var golfbanan byggs och hur den utformas påverkar exempelvis miljön och det kan uppstå intressekonflikter mellan ägarna och företrädare för natur- och kulturvärden, bostadsbebyggelse och friluftsliv. Om en miljöanpassning görs redan på planeringsstadiet kan den negativa påverkan minskas. Många platser på banan, exempelvis vattendrag och skogsdungar, kan hysa ett varierande växt- och djurliv och detta kan också främjas. Även på green, tee och fairway kan den biologiska mångfalden gynnas genom ansvarsfull skötsel.

Miljön kan påverkas både positivt och negativt av golfbanor.

Miljön kan påverkas både positivt och negativt av golfbanor.

Minskade negativa effekter med miljöledning och miljödiplom

Såväl enskilda klubbar som Svenska Golfförbundet har insett vikten av att systematisera miljöarbetet och förespråkar därför att klubbarna ska använda någon form av miljöledningssystem. Som ett första steg mot ett certifierat miljöledningssystem kan en golfklubb genom att uppfylla en rad krav, ansöka om ett miljödiplom. För närvarande uppfyller omkring 25 procent av klubbarna dessa kriterier. Många klubbar med ett aktivt miljöarbete beskriver att miljöåtgärderna går hand i hand med en förbättrad ekonomi och anseende. Klubbar som vill gå längre i sitt miljöarbete kan införa ett miljöledningssystem enligt kraven i ISO 14001 eller annat system.

Artikeln är hämtad från skriften Miljönytta publicerad februari 2008