Båtmässor världen över har sedan länge präglats av båtar med stora och bränsletörstiga motorer. Under senare år har frågor som rör miljö- och klimatpåverkan blivit allt viktigare för båtägare och båtvarv. Elmotorer, hybriddrift och bränslesnåla skrov blir mer och mer intressanta hos kunderna. Hastighetens betydelse minskar och det är alltfler som hellre vill glida fram i 10 knop än i 40 knop. Olika typer av klimatsmarta lösningar får också ett allt starkare fäste hos båtägarna. På Miljönytta har vi i ett antal artiklar belyst miljöanpassningen av stora fartyg och små båtar. Det har rört sig om allt möjligt från miljöanpassade bottenfärger till innovativa konstruktions- och byggmetoder.

Dellencat tillhör dem som sedan länge har tagit miljöhänsyn i designen av nya båtar. Exempelvis byggs segelkatamaranen Flica 37 av modifierat trä vilket ger flera miljöfördelar. Läs mer om detta i artikeln ”Ekoeffektiv skogsråvara i modernt båtbygge”. Nu har Dellencat, tillsammans med engelsmannen Peter Worsley, utvecklat ett vingsystem för segelbåtar. Systemet kan användas för både en- och flerkölade båtar och so ger ökad komfort åt besättningen. Avsikten är att bidra till att fler personer väljer segel i stället för motor och att de får ut mer av sin segling.

Enklare att segla

”Vi vill att fler ska segla och oftare. Bra för miljön och härligt för seglarna”, säger Jan-Åke Malmqvist, en av ägarna till DellenCat. ”Många upplever att segling är svårt och omständligt, obekvämt, lite farligt och kräver insatser av många i besättningen”, fortsätter Jan-Åke. ”Med det nya vingsystemet kan du faktiskt segla själv om du vill. Du gör loss båten, ställer gasreglaget i läge framåt och styr enkelt båten dit du vill”, berättar Jan-Åke.

”Vi har provkört systemet på en 6 meters enkölad segelbåt och den känsla jag fick var att så här vill jag alltid segla. Båten var mycket följsam, att slå gick mycket mjukt och smidigt och inga stora, onödiga krafter verkade på båten”, konstaterar Jan-Åke Malmqvist.DellenCat 1

Symmetrisk segelvinge

Flygning och segling har vinden gemensamt. Flygare vill hålla sig uppe och komma framåt och seglare vill mest komma framåt. Tyvärr för seglaren är framåt inte alltid dit vinden vill. Under årens lopp har flygplansvingarna har utvecklats från enkla konstruktioner av träribbor och segelduk till högpresterande aerodynamiska system. Utvecklingen av master och segel för båtar har också gått framåt men traditionella lösningar är fortfarande vanligast. DellenCat och Peter Worsley bidrar nu med något som kan betraktas ett teknikgenombrott, och det automatiska vingsystemet förstärker gemenskapen mellan flygning och segling.

Oavsett om det är en flygplansvinge eller en segelvinge gäller det att hitta kraften i vinden. En flygplansvinge är horisontellt placerad har ofta en osymmetrisk profil för att ge lyftkraft uppåt. Seglaren ska däremot framåt och en vertikal vinge på en mast måste kunna hantera vind både från styrbord och babord. Därför är segelvingen symmetrisk i tvärsnittet och profilen kallas NACA 0018. Vingen är effektivare än ett vanligt segel vilket medför att vingytan kan minskas.

Många flygplan har en uppvikt kant längst ut på vingarna (”wing tip” eller ”wing let”) som minskar de virvelbildningar som uppstår där vingen slutar och som reducerar hastigheten och ökar bränslekonsumtionen. Eftersom en vertikal segelvinge arbetar med vinden från bägge sidor är ”wing lets” utformade ett T och designade som små sjöfågelvingar. De tester som genomförts visar påtagliga förbättringar jämfört utan ”wing let”.

Segelvingen är tillverkad av foamprofiler som är uppstagade med tunna ribbor av (modifierat (acetylerat) trä som är indränkt i epoxy. Profilerna är uppträdda på två lättbalkar som också är tillverkade av foam och tunna ribbor av modifierat trä. Konstruktionen är förstärkt på vissa ställen med glasfiber och den är klädd med lackerad polyesterduk av samma kvalitet som används i flygplan. Vingen innehåller inte elektriskt ledande material vilket ger ökad säkerhet mot blixtnedslag jämfört med en mast av metall.

DellenCat 2

Gasreglage på segelbåt

Vingen ställer in sig automatiskt mot vinden och med ett vanligt gasreglage bestämmer man båtens hastighet. Med reglaget i neutralläge blir det lika lite kraft på båten som med en vanlig mast med revat segel. Vill man backa båten så drar man reglaget bakåt.
Det är inget komplicerat styrsystem som kräver datorer eller elström utan ett mekaniskt system som är wirestyrt.

Vingen ställer automatiskt in sig mot vinden, plus de ca 7 grader som stjärtvingen tvingar den i sidled när man har gasen i fullt läge framåt. Detta oberoende från vilket håll vinden kommer och vingen kan rotera 360 grader runt hur många varv som helst. Snabba vindkantringar tas upp genom den balanserade massan som vingsystemet utgör. Seglaren behöver inte ta ner vingen när båten ankras eller när den lämnas vid bryggan. Vingen ställer alltid in sig mot vinden och kraften på båten blir mycket liten. Det gäller bara ha plats så att vingen kan rotera runt.

”Vingsystemet kommer att bidra till konstruktionen nya typer av segelbåtar. Det behövs bara ett gasreglage för att reglera segelvingen och sedan är det bara att styra med ett roder. Man kan också minska djupgåendet och vikten på kölen för här är det bara de nyttiga krafterna som verkar på båten, alltså de krafter som driver båten framåt”, berättar Jan-Åke.

”Vingen gör seglingen enklare och den är inte dyrare än vanliga segel. När inte vinden räcker till kan elmotordrift automatiskt kopplas in. Så fort vinden kommer tillbaka och båten går fortare än inställt värde på gasreglaget fungerar elmotorerna som generator och laddar batterierna”, avslutar Jan-Åke Malmqvist.

Artikeln publicerades i februari 2013