Det finns ingen motsättning mellan golf och naturvård. På Österlens Golfklubb satsar medlemmarna på hållbar utveckling och biologisk mångfald – ett arbete som belönats med Simrishamns kommuns miljöpris.

Över golfbanorna ryttlar tornfalken och söker efter en sork bland bestånden av den fridlysta och sällsynta växten hedblomster. Det låter kanske som en idyll men både tornfalkarna och hedblomstren har faktiskt blivit fler vid Djupadal och Lilla Vik på Österlen. Golf och naturvård kan mycket väl hänga ihop och vid Österlens Golfklubb är det en grupp miljö- och naturintresserade medlemmar som driver arbetet kring hållbar utveckling och biologisk mångfald.

Miljöpris för ambitiöst hållbarhetsarbete

Biologisk mångfald och estetiska värden är viktiga frågor för Österlens Golfklubb. Foto: Österlens GK.

I december 2017 fick Österlens GK Simrishamns kommuns miljöpris där klubbens ambitiösa hållbarhetsarbete i hela organisationen och stora engagemang för naturen, miljön och omgivningen belönades. Miljöpriset utdelas årligen för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet.

”År 2011 bildade vi en miljökommitté som består av en grupp medlemmar som är intresserade av golf, natur och miljö. Kommittén är synnerligen aktiv och vi har både roligt och vårdar och utvecklar golfbanornas naturvärden”, berättar Margareta Hallin, som är ordförande för Miljökommittén.

”Vi inventerar växter och djur och en viktig drivkraft är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och förhöja den estetiska upplevelsen av området. Rent konkret följer vi upp skötselplanerna och i samarbete med Bankommittén och Banchefen hanterar vi frågor som rör nyplanteringar och borttagande av växtlighet. Vi samarbetar också med lokala aktörer och miljömyndigheter, exempelvis i projekt som rör en vandringsled i anslutning till banan på Djupadal och aktiviteter som rör skolor och det rörliga friluftslivet”.

Får betar på golfbanan. Foto: Emma Lawesson, Ystad Allehanda.

”Det ekologiska perspektivet är viktigt och banorna är exempelvis betesmark för ett antal får och vi hjälper till med att sätta upp fårstängsel. Vi sätter också upp fågelholkar och skapar insektshotell. Det är naturligtvis också viktigt att engagera så många medlemmar som i miljöarbetet och öka förståelsen för ekologi, djur, växter och natur. Detta gör vi genom klubbaftnar, fältvandringar och fotoutställningar. Vi har också en särskild miljögolftävling”, fortsätter Margareta Hallin.

Det systematiska och långsiktiga miljöarbetet är uppskattat även utanför golfklubben och i motiveringen till Simrishamn kommuns miljöpris kan man bland annat läsa: ”Österlens Golfklubb tilldelas av byggnadsnämnden Simrishamns miljöpris 2017 för sitt mångåriga engagemang i strävan att integrera golfklubbens verksamhet med den känsliga miljö där den är belägen, på ett sätt som hållbart gynnar den känsliga floran och faunan. Detta engagemang genomsyrar hela verksamheten från smått till stort och ligger i ambitionsnivå långt utöver och före vad lagstiftning eller gängse normer för golfklubbar kräver”.

En viktig anledning till att Österlens Golfklubb belönades för sitt miljöarbete är att klubben under 2017 blev miljöcertifierad enligt Golf Environment Organisations (GEO) kriterier.

Certifiering ger systematik i miljöarbetet

För cirka 15 år sedan introducerade Svenska Golfförbundet (SGF) ett system med miljödiplom som sedan dess används av många golfklubbar. Nu ersätts miljödiplomet med verktyget GEO OnCourse® och SGF har som mål att 100 golfanläggningar ska vara miljöcertifierade år 2020. Verktyget har utvecklats av Golf Environment Organisation, som är en oberoende internationell organisation med syfte att bidra till hållbar utveckling, miljöförbättringar och socialt ansvar. Österlens GK är en av cirka tio svenska golfklubbar som för närvarande är certifierade enligt Golf Environment Organisation (GEO Certified®).

GEO OnCourse kan ses som ett förenklat miljöledningssystem som hjälper klubben med dokumentation, förbättringsåtgärder och kommunikation. OnCourse lanserades för cirka 10 år sedan och verktyget har efterhand utvecklats och förbättrats. Genom ett samarbete mellan GEO, SGF och den nordiska forskningsstiftelsen Sterf, lanserades i slutet av 2017 en svensk version av OnCourse. Den är uppdaterad med nationell lagstiftning, förhållanden och fakta. De klubbar som redan har SGF:s miljödiplom har en fördel då många av uppgifterna enkelt kan föras över till det nya verktyget.

Verktyget är webbaserat och väl etablerat och används av golfanläggningar över hela världen. OnCourse stöds av de flesta stora golforganisationerna, av branschsammanslutningar och av industripartners. Svenska anläggningar har ofta goda miljökunskaper och miljöarbetet är dokumenterat i exempelvis miljöplaner, skötselprogram och besprutningsprutjournaler. Detta innebär att större delen av den information som efterfrågas för registreringen i GEO finns tillgänglig i klubben.

Genom SGF:s investering i OnCourse Sverige är det kostnadsfritt för golfklubben att registrera sig i och arbeta med verktyget. Väljer klubben att certifiera sig för att visa att miljö- och hållbarhetsarbetet håller hög internationell standard och få stämpeln GEO Certified® kostar det cirka 15 000 kronor. I detta ingår även certifierarens besök, resa och eventuell övernattning. Enligt nuvarande bestämmelser ska certifieringen förnyas vart tredje år, vilket kostar cirka 15 000 kronor per gång.

”För oss är golfens internationella miljöcertifieringssystem ett enkelt och inspirerande sätt att arbeta med miljöfrågor. Vi är den elfte klubben i Sverige som är GEO-certifierad och arbetet följs upp på ett strukturerat sätt tillsammans med klubbens ledning. Certifikatet visar att vårt miljöarbete håller hög internationell standard – något som ökar klubbens attraktionsvärde och positionerar klubben som en medveten och ansvarskännande aktör i samhället”, avslutar Margareta Hallin.

Artikeln publicerades i januari 2018.